Стипендии от държавния бюджет

Уважаеми колеги,
По-долу е публикувана подробна информация за отпускането на стипендии от държавния бюджет за студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филиала на ВТУ в гр. Враца и Педагогическия колеж в гр. Плевен, както и начините и сроковете за кандидатстване през летния семестър на учебната 2023-2024 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Стипендиите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се отпускат въз основа на Постановление № 90 на Министерския съвет от 26 май 2000 г. и Вътрешните правила на Университета.

ПРАВО НА СТИПЕНДИЯ ИМАТ следните категории обучаеми на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца:
 • български граждани и граждани на държави-членки на ЕС и на ЕИП, които са действащи студенти в редовна форма на обучение по държавна поръчка;
 • действащи докторанти в редовна форма на обучение – български граждани и граждани на държави-членки на ЕС и на ЕИП, обучаващи се във ВТУ на места, субсидирани от държавата;
 • действащи студенти, докторанти и специализанти – български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българска страна;
 • действащи студенти, докторанти и специализанти-чужденци, постоянно пребиваващи в Република България и приети за обучение във ВТУ по междуправителствени спогодби за обмен или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях;
 • студенти и докторанти-чужденци, постоянно пребиваващи в Република България и приети за обучение във ВТУ по реда за българските граждани.

НЕ СЕ ОТПУСКА СТИПЕНДИЯ:

 • когато студентите са записали семестър с неположени изпити от минали учебни години (включително при преместване от друго висше училище поради различия в учебните планове);
 • когато  студентите прекъсват или повтарят учебна година или семестър с изключение на повтарящите поради болест, на студентките майки, които повтарят учебна година или семестър поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст, на повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;
 • когато студентите са подали документи с невярно съдържание – в този случай те се лишават от стипендия до края на обучението си и връщат получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание;
 • когато студентите се обучават едновременно по две специалности (втора специалност) – в този случай нямат право на стипендия за втората специалност;
 • когато студентите, докторантите и специализантите са се преместили от една специалност, съответно докторска програма или специализация, в друга или от едно висше училище или научна организация в друго/друга – в този случай не се полага стипендия за учебните години (семестри), които посочените обучаеми повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри, месеци) са получавали стипендия;
 • средният успех от предходните два семестъра, а за първокурсниците – от зимния (първи) семестър, е по-нисък от „Добър“ 4.00 (с изключение на социалната стипендия за студенти с предимство, където няма изискване за прагов успех).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за летния семестър на учебната 2023-2024 г.:

 • Социални стипендии за студенти с предимство – от 22.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително.
 • Стипендии за студенти от специалности в приоритетни професионални направления – от 22.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително.
 • Стипендии с успех от държавните зрелостни изпити – от 22.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително.
 • Стипендии за чуждестранни студенти по междуправителствени спогодби и актове на МС – от 22.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително.
 • Стипендии на общо основание – по успех и по успех и доход – от 22.03.2024 г. до 07.04.2024 г. включително.

Посочените тук общи условия са подробно обяснени в описанието на конкретните видове стипендии по-долу.

СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ С ПРЕДИМСТВО

СОЦИАЛНИТЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ С ПРЕДИМСТВО се отпускат на български граждани и граждани на държави-членки на ЕС и на ЕИП, както и на чужденци, постоянно пребиваващи в Република България и приети за обучение по реда за българските граждани, които:

 • са ДЕЙСТВАЩИ студенти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца;
 • се обучават в РЕДОВНА форма на обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА;

ВАЖНО! От студентите в магистърски програми СЛЕД ПРИДОБИТО ДРУГО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВО на социална стипендия ИМАТ САМО ОНЕЗИ, които са в ПЪРВИ КУРС на магистърската програма, които се обучават в РЕДОВНА ФОРМА по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА и които се отнасят към някоя от посочените по-долу категории.

ВАЖНО! СТУДЕНТИТЕ, отговарящи на условията за СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ, НЕ ПОЛУЧАВАТ и стипендия по успех или по успех и доход.

СОЦИАЛНИТЕ СТИПЕНДИИ се отпускат без класиране и без деклариране на месечен доход на членовете на семейството за предходните 6 месеца на следните категории обучаеми:

 1. Несемейни студенти без двама родители;
 2. Студенти с трайни увреждания;
 3. Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания;
 4. Студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
 5. Студентки майки с дете до 6-годишна възраст;
 6. Студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студент, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
 7. Студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Статусът по точки 1-7 се удостоверява, както следва:

 • Несемеен студент без двама родители – удостоверява се с копия на смъртните актове на двамата родители;
 • Студент с трайни увреждания – удостоверява се с копие от валидно решение на ТЕЛК;
 • Студент с двама родители с трайни увреждания – удостоверява се с копия от валидни решения на ТЕЛК за всеки от родителите;
 • Студент с един родител, който е с трайни увреждания – удостоверява се с копие от смъртния акт на единия родител и валидно решение на ТЕЛК за другия родител;
 • Студентка майка с дете до 6-годишна възраст – удостоверява се с копие от акт за раждане на детето;
 • Студент баща с дете до 6-годишна възраст (при починала майка, при майка нестудентка, при предоставени на бащата родителски права) – удостоверява се с копие от смъртен акт на майката, когато е починала, копие от акт за раждане на детето, документ за присъждане на родителските права на бащата;
 • Студент, който до пълнолетието си е с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция – удостоверява се със служебна бележка от съответната институция.

Подаването на документи се извършва чрез попълване на електронен формуляр, достъпът до който се осъществява чрез потребителското име и паролата за служебната поща с разширение @sd.uni-vt.bg на кандидатстващия студент след щракване върху линка за кандидатстване в края на съобщението за този вид стипендия (вж. по-долу).

Документите по точки 1-7 се прикачват сканирани в отлично качество (*pdf или изображение) като отговор на един от въпросите от електронния формуляр.

ВАЖНО! Електронният формуляр допуска САМО ЕДНОКРАТНО попълване! След подаването му второ попълване няма да е възможно!

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕот 22.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително.

ВАЖНО! Кандидатстване ИЗВЪН ОБЯВЕНИТЕ СРОКОВЕ ЗА СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ се допуска целогодишно САМО при възникване на събитие по точки 1-7 (вж. по-горе).

ВАЖНО! Студентите, които са получавали социална стипендия през зимния семестър на текущата учебна година, СА ДЛЪЖНИ ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРА за този вид стипендия И ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЯВЕНИТЕ СРОКОВЕ.

Социалната стипендия е в размер на 120 лв. месечно и се изплаща в продължение на 12 месеца не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полага. Стипендията се изплаща по банкова сметка на студента, разкрита в избрана от него банка на територията на Република България. Данните за банковата сметка задължително се попълват от студента в електронния формуляр за кандидатстване.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ТУК

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРИОРИТЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Стипендиите при обучение в специалност от приоритетните професионални направления се отпускат само по показател „среден семестриален успех“ на български граждани и граждани на държави-членки на ЕС и на ЕИП, както и на чужденци, постоянно пребиваващи в Република България и приети за обучение по реда за българските граждани, които:

 • са ДЕЙСТВАЩИ студенти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца;
 • изучават специалност от приоритетните професионални направления в РЕДОВНА форма на обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА;
 • са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ до момента на подаване на документите за стипендия;
 • имат СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ ОТ ПРЕДХОДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (летния на 2022-2023 г. и зимния на 2023-2024 г.) НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС!

Студентите от ПЪРВИ КУРС, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ИМАТ ПРАВО да кандидатстват за тази стипендия за летния (втори) семестър с успеха от зимния (първи) семестър, ако този успех Е НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00, ако СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ ДО МОМЕНТА и ако се обучават в РЕДОВНА ФОРМА по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА в специалност от приоритетните професионални направления.

От студентите, обучаващи се в МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД ПРИДОБИТО ДРУГО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВО на тази стипендия за летния (втори) семестър ИМАТ само онези, които са в ПЪРВИ КУРС и които изучават специалност от приоритетните професионални направления в РЕДОВНА ФОРМА по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА при среден успех от зимния (първи) семестър НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00 и при УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ВСИЧКИ ИЗПИТИ от началото на обучението до момента.

Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение по специалности от следните приоритетни професионални направления:

 • 1.1. Теория и управление на образованието
 • 1.2. Педагогика
 • 1.3. Педагогика на обучението по...
 • 2.1. Филология
 • 2.2. История и археология
 • 2.3. Философия
 • 2.4. Религия и теология
 • 4.4. Науки за земята
 • 4.5. Математика
 • 4.6. Информатика и компютърни науки
 • 8.2. Изобразително изкуство

Студентите могат да проверят дали изучаваната от тях специалност се отнася към някое от изброените по-горе приоритетни професионални направления в ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ТУК

ВАЖНО! Наличието на среден семестриален успех от предходните два семестъра над „ДОБЪР“ 4.00 не гарантира получаването на тази стипендия, тъй като броят на отпусканите стипендии е по-малък от броя на студентите, отговарящи на условията. Поради тази причина е предвидено участие в класиране.

Класирането се извършва по низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра предвид броя на отпуснатите стипендии за съответния семестър при спазване на квоти по факултети и филиали, определени с решение на Комисията по стипендиите.

При еднакъв успех с последния класиран студент се класират всички със същия успех.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ!

Размерът на стипендията за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, не може да бъде по-нисък от този на стипендиите на общо основание – по успех и по успех и доход.

Стипендията за приоритетни професионални направления може да се отпуска независимо от това дали студентът получава някой от другите видове стипендии.

Подаването на документи се извършва чрез попълване на електронен формуляр, достъпът до който се осъществява чрез потребителското име и паролата за служебната поща с разширение @sd.uni-vt.bg на кандидатстващия студент след щракване върху линка за кандидатстване в края на съобщението за този вид стипендия (вж. по-долу).

ВАЖНО! Електронният формуляр допуска САМО ЕДНОКРАТНО попълване! След подаването му второ попълване няма да е възможно!

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕот 22.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително.

ВАЖНО! СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА за кандидатстване достъп до електронния формуляр няма да има и документи няма да се разглеждат!

Стипендията при обучение в специалност от приоритетно професионално направление е в размер на 140 лв. месечно при успех 6.00 и 120 лв. месечно при успех от 4.00 до 5.99, отпуска се поотделно за всеки учебен семестър и се изплаща в продължение на 5 месеца за всеки месец поотделно не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полага. Стипендията се изплаща по банкова сметка на студента, разкрита в избрана от него банка на територията на Република България. Данните за банковата сметка задължително се попълват от студента в електронния формуляр за кандидатстване.


ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА „ПРИОРИТЕТНА“ СТИПЕНДИЯ ТУК

СТИПЕНДИИ С УСПЕХ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Стипендиите с успех от държавните зрелостни изпити през летния семестър на учебната 2023-2024 г. се отпускат на:

 1. ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ, които:
  1. са постъпили за обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца през учебната 2023-2024 г. в ПЪРВИ КУРС в ГОДИНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ;
  2. изучават специалност от професионално направление 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в РЕДОВНА форма на обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА;
  3. са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ ЗИМНИЯ (ПЪРВИ) СЕМЕСТЪР на учебната 2023-2024 г.;
  4. имат СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ ОТ ЗИМНИЯ (ПЪРВИ) СЕМЕСТЪР на учебната 2023-2024 г., НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00;
  5. имат индивидуален резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуален резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, равен или над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование;
  6. имат индивидуален резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература, равен или над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование, и индивидуален резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда в 30 на сто от най-високите резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

  По т. 2 студентите могат да проверят дали изучаваната от тях специалност се отнася към професионално направление 1.2. „Педагогика“ или 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ТУК

  По т. 5 ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ могат да проверят дали отговарят на посочените условия чрез следната таблица от сайта на МОН с резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2022/2023 г.

  Първи задължителен зрелостен изпит

  Минимална оценка

  Предмет от втори задължителен зрелостен изпит

  Среден успех

  Български език и литература  (БЕЛ) – за първите 10 %

  5,24

  Математика

  4,44

  История и цивилизация

  4,55

  Физика и астрономия

  4,79

  География и икономика

  3,87

  Химия и опазване на околната среда

  5,06

  Философия

  3,87

  Биология и здравно образование

  4,24

  Английски език

  5,06

  Руски език

  4,66

  Немски език

  5,02

  Испански език

  4,87

  Френски език

  4,90

  Италиански език

  4,98

  Информатика

  4,88

  Информационни технологии

  4,14

  Музика

  4,49

  Изобразително изкуство

  4,34

  Предприемачество

  4,21

  Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация – писмена работа по теория на професията + практика

  4,40

  Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – писмен тест по теория на професията + практика

  4,73

  Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – дипломен проект

  4,97

  Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – практика

  3,88

  Студените отговарят на първата група условия (т. 5), ако оценката им от държавния зрелостен изпит по Български език и литература през 2022-2023 г. е по-голяма или равна на 5.24 и оценката им от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равна или по-голяма от стойността за съответния предмет в колоната „Среден успех“.

  По т. 6 ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ могат да проверят дали отговарят на посочените условия чрез следната таблица от сайта на МОН с резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2022/2023 г.

  Първи задължителен зрелостен изпит

  Среден успех

  Предмет от втори задължителен зрелостен изпит

  Минимална оценка

  Български език и литература  (БЕЛ)

  4,23

  Математика – за първите 30 %

  5,00

  Физика и астрономия – за първите 30 %

  5,46

  Химия и опазване на околната среда – за първите 30 %

  5,75

  Студентите отговарят на втората група условия (т. 6), ако оценката им от държавния зрелостен изпит по Български език и литература през 2022-2023 г. е по-голяма или равна на 4.23 и оценката им от втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда е равна или по-голяма от стойността за съответния предмет в колоната „Минимална оценка“.


 2. ВТОРОКУРСНИЦИТЕ, които:
  1. са постъпили за обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца през учебната 2022-2023 Г. в ПЪРВИ КУРС в ГОДИНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ;
  2. изучават специалност от професионално направление 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в РЕДОВНА форма на обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА;
  3. са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ ДО МОМЕНТА;
  4. имат СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ ОТ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г. И ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г. НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00;
  5. имат индивидуален резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуален резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, равен или над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование;
  6. имат индивидуален резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература, равен или над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование, и индивидуален резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда в 30 на сто от най-високите резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

  По т. 2 студентите могат да проверят дали изучаваната от тях специалност се отнася към професионално направление 1.2. „Педагогика“ или 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ТУК

  По т. 5 ВТОРОКУРСНИЦИТЕ могат да проверят дали отговарят на посочените условия чрез следната таблица от сайта на МОН с резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2021?2022 г.

  Първи задължителен зрелостен изпит

  Минимална оценка

  Предмет от втори задължителен зрелостен изпит

  Среден успех

  Български език и литература (БЕЛ) – за първите 10 %

  5,40

  Математика

  4,91

  История и цивилизация

  4,53

  Физика и астрономия

  4,43

  География и икономика

  4,16

  Химия и опазване на околната среда

  4,11

  Философия

  4,34

  Биология и здравно образование

  3,80

  Английски език

  5,07

  Руски език

  4,57

  Немски език

  5,03

  Испански език

  5,03

  Френски език

  4,37

  Италиански език

  5,14

  Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация – изпит/тест по теория на професията

  4,49

  Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – дипломен проект

  4,98

  Информатика

  4,76

  Информационни технологии

  3,87

  Музика

  4,47

  Изобразително изкуство

  4,05

  Предприемачество

  3,88

  Студените отговарят на първата група условия (т. 5), ако оценката им от държавния зрелостен изпит по Български език и литература през 2021-2022 г. е по-голяма или равна на 5.40 и оценката им от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равна или по-голяма от стойността за съответния предмет в колоната „Среден успех“.

  По т. 6 ВТОРОКУРСНИЦИТЕ могат да проверят дали отговарят на посочените условия чрез следната таблица от сайта на МОН с резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2021/2022 г.

  Първи задължителен зрелостен изпит

  Среден  успех

  Предмет от втори задължителен зрелостен изпит

  Минимална оценка

  Български език и литература  (БЕЛ)

  4,36

  Математика – за първите 30 %

  5,52

  Физика и астрономия – за първите 30 %

  5,16

  Химия и опазване на околната среда – за първите 30 %

  4,50

  Студентите отговарят на втората група условия (т. 6), ако оценката им от държавния зрелостен изпит по Български език и литература през 2021-2022 г. е по-голяма или равна на 4.36 и оценката им от втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда е равна или по-голяма от стойността за съответния предмет в колоната „Минимална оценка“.

 3. ТРЕТОКУРСНИЦИТЕ, които:
  1. са постъпили за обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца през учебната 2021-2022 Г. в ПЪРВИ КУРС в ГОДИНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ;
  2. изучават специалност от професионално направление 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в РЕДОВНА форма на обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА;
  3. са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ ДО МОМЕНТА;
  4. имат СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ ОТ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г. И ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г. НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00;
  5. имат индивидуален резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуален резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, равен или над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование;
  6. имат индивидуален резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература, равен или над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование, и индивидуален резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда в 30 на сто от най-високите резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

  По т. 2 студентите могат да проверят дали изучаваната от тях специалност се отнася към професионално направление 1.2. „Педагогика“ или 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ТУК

  По т. 5 ТРЕТОКУРСНИЦИТЕ могат да проверят дали отговарят на посочените условия чрез следната таблица от сайта на МОН с резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2020/2021 г.

  Първи задължителен зрелостен изпит

  Минимална оценка

  Предмет от втори задължителен зрелостен изпит

  Среден успех

  Български език и литература (БЕЛ) – за първите 10 %

  5,57

  Математика

  4,84

  История и цивилизация

  4,45

  Физика и астрономия

  4,74

  География и икономика

  4,16

  Химия и опазване на околната среда

  5,33

  Философия

  4,38

  Биология и здравно образование

  4,14

  Английски език

  5,19

  Руски език

  5,15

  Немски език

  5,25

  Испански език

  5,38

  Френски език

  5,05

  Италиански език

  5,24

  Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация

  4,67

  Студените отговарят на първата група условия (т. 5), ако оценката им от държавния зрелостен изпит по Български език и литература през 2020-2021 г. е по-голяма или равна на 5.57 и оценката им от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равна или по-голяма от стойността за съответния предмет в колоната „Среден успех“.

  По т. 6 студентите могат да проверят дали отговарят на посочените условия чрез следната таблица от сайта на МОН с резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2020?2021 г.

  Първи задължителен зрелостен изпит

  Среден успех

  Предмет от втори задължителензрелостен изпит

  Минимална оценка

  Български език и литература (БЕЛ)

  4,33

  Математика – за първите 30 %

  5,58

  Физика и астрономия – за първите 30 %

  5,65

  Химия и опазване на околната среда – за първите 30 %

  5,92

  Студентите отговарят на втората група условия (т. 6), ако оценката им от държавния зрелостен изпит по Български език и литература през 2020-2021 г. е по-голяма или равна на 4.33 и оценката им от втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда е равна или по-голяма от стойността за съответния предмет в колоната „Минимална оценка“.

 4. ЧЕТВЪРТОКУРСНИЦИТЕ, които:
  1. са постъпили за обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца през учебната 2020-2021 Г. в ПЪРВИ КУРС в ГОДИНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ;
  2. изучават специалност от професионално направление 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в РЕДОВНА форма на обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА;
  3. са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ ДО МОМЕНТА;
  4. имат СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ ОТ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г. И ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г. НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00;
  5. имат индивидуален резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуален резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, равен или над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование;
  6. имат индивидуален резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература, равен или над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование, и индивидуален резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда в 30 на сто от най-високите резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

  По т. 2 студентите могат да проверят дали изучаваната от тях специалност се отнася към професионално направление 1.2. „Педагогика“ или 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ТУК

  По т. 5 ЧЕТВЪРТОКУРСНИЦИТЕ могат да проверят дали отговарят на посочените условия чрез следната таблица от сайта на МОН с резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019/2020 г.

  Първи задължителен зрелостен изпит

  Минимална оценка

  Предмет от втори задължителен зрелостен изпит

  Среден успех

  Български език и литература (БЕЛ) – за първите 10 %

  5,60

  Математика

  4,97

  История и цивилизация

  4,58

  Физика и астрономия

  4,83

  География и икономика

  4,03

  Химия и опазване на околната среда

  5,34

  Философия

  4,20

  Биология и здравно образование

  4,10

  Английски език

  5,22

  Руски език

  5,15

  Немски език

  5,46

  Испански език

  5,23

  Френски език

  4,98

  Италиански език

  5,34

  Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация

  4,74

  Студените отговарят на първата група условия, ако оценката им от държавния зрелостен изпит по Български език и литература през 2019-2020 г. е по-голяма или равна на 5.60 и оценката им от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равна или по-голяма от стойността за съответния предмет в колоната „Среден успех“.

  По т. 6 студентите могат да проверят дали отговарят на посочените условия чрез следната таблица от сайта на МОН с резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019/2020 г.

  Първи задължителен зрелостен изпит

  Среден успех

  Предмет от втори задължителен зрелостен изпит

  Минимална оценка

  Български език и литература (БЕЛ)

  4,40

  Математика – за първите 30 %

  5,70

  Физика и астрономия – за първите 30 %

  5,70

  Химия и опазване на околната среда – за първите 30 %

  5,86

  Студентите отговарят на втората група условия, ако оценката им от държавния зрелостен изпит по Български език и литература през 2019-2020 г. е по-голяма или равна на 4.40 и оценката им от втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда е равна или по-голяма от стойността за съответния предмет в колоната „Минимална оценка“.

  Подаването на документи се извършва чрез попълване на електронен формуляр, достъпът до който се осъществява чрез потребителското име и паролата за служебната поща с разширение @sd.uni-vt.bg на кандидатстващия студент след щракване върху линка за кандидатстване в края на съобщението за този вид стипендия (вж. по-долу).

  Документите, удостоверяващи индивидуалните резултати от съответните държавни зрелостни изпити (служебна бележка, диплома за средно образование), се прикачват сканирани в отлично качество (*pdf или изображение) като отговор на един от въпросите в електронния формуляр. Изображението на дипломата трябва да включва както страницата с имената и снимката на кандидатстващия, така и страницата с индивидуалните му резултати от ДЗИ като ЕДИН ФАЙЛ.


ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ!

Стипендиите с успех от ДЗИ се отпускат независимо дали студентите получават други видове стипендия.

ВАЖНО! Електронният формуляр допуска САМО ЕДНОКРАТНО попълване! След подаването му второ попълване няма да е възможно!

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕот 22.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително.

ВАЖНО! СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА за кандидатстване достъп до електронния формуляр няма да има и документи няма да се разглеждат!

Стипендията с оценки от ДЗИ е в размер на 140 лв. месечно, отпуска се поотделно за всеки учебен семестър и се изплаща в продължение на 5 месеца за всеки месец поотделно не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полага. Стипендията се изплаща по банкова сметка на студента, разкрита в избрана от него банка на територията на Република България. Данните за банковата сметка задължително се попълват от студента в електронния формуляр за кандидатстване.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ С УСПЕХ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ТУК

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПО МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПОГОДБИ И АКТОВЕ НА МС

Тази стипендия се отпуска на чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по актове на Министерския съвет или по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен освен ако в спогодбата не е посочено друго.

Чуждестранните студенти от ПЪРВИ курс, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби или по актове на Министерския съвет, получават тази стипендия в продължение на 12 месеца за всеки месец поотделно БЕЗ ОГЛЕД НА УСПЕХА, но ПРИ УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ВСИЧКИ ИЗПИТИ от ЗИМНИЯ (ПЪРВИ) СЕМЕСТЪР на учебната година.

Чуждестранните студенти от ВТОРИ и ПО-ГОРЕН КУРС, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби или по актове на Министерския съвет, получават тази стипендия в продължение на 12 месеца от началото на учебната година, при условие, че СРЕДНИЯТ ИМ СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ от предходните два семестъра е НЕ ПО-НИСЪК от „ДОБЪР“ 4.00 и че ВСИЧКИ ИЗПИТИ от началото на обучението СА ПОЛОЖЕНИ УСПЕШНО.

ВАЖНО! За летния семестър на учебната 2023-2024 г. се изисква СРЕДНИЯТ СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ да е от ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР на учебната 2022-2023 г. и ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР на учебната 2023-2024 г.

Стипендията се отпуска и по време на езиков и специализиран курс по български език.

Стипендията не се отпуска за времето, през което тези студенти отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в Правилниците на ВТУ.

Подаването на документи се извършва чрез попълване на електронен формуляр, достъпът до който се осъществява чрез потребителското име и паролата за служебната поща с разширение @sd.uni-vt.bg на кандидатстващия студент след щракване върху линка за кандидатстване в края на съобщението за този вид стипендия (вж. по-долу).

ВАЖНО! Електронният формуляр допуска САМО ЕДНОКРАТНО попълване! След подаването му второ попълване няма да е възможно!

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – от 22.03.2022 г. до 31.03.2024 г. включително. След този срок кандидатстването става присъствено. Успехът и липсата на неположени изпити се удостоверяват с уверение, издадено от фронтофисите. Уверението се представя на г-жа Мариета Панчева, Ректорат, каб. 402.

Стипендията за чуждестранни студенти е в размер на 240 лв. месечно и се изплаща за всеки месец поотделно до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. Стипендията се изплаща по банкова сметка на студента, разкрита в избрана от него банка на територията на Република България. Данните за банковата сметка задължително се попълват от студента в електронния формуляр за кандидатстване.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТИПЕНДИИТЕ чуждестранните студенти следва да се обръщат по имейл: pancheva@ts.uni-vt.bg (лице за контакт: Мариета Панчева)

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ КАТО ЧУЖДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ ТУК

СТИПЕНДИИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ – ПО УСПЕХ И ПО УСПЕХ И ДОХОД

Стипендиите на общо основание са два вида:

 1. само по успех;
 2. по успех и доход.

Всеки студент, отговарящ на условията, може да кандидатства и за двете стипендии – както само по успех, така и по успех и доход, но може да бъде класиран само за едната от тях.

ВАЖНО! За кандидатстване и за двете стипендии в електронния формуляр на въпрос № 14 следва да се избере отговор УЧАСТВАМ И В ДВЕТЕ КЛАСИРАНИЯ.

СТИПЕНДИИ САМО ПО УСПЕХ

Стипендиите САМО ПО УСПЕХ се отпускат на български граждани и граждани на държави-членки на ЕС и на ЕИП, както и на чужденци, постоянно пребиваващи в Република България и приети за обучение по реда за българските граждани, които:

 • са ДЕЙСТВАЩИ студенти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца;
 • се обучават в РЕДОВНА форма на обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА;
 • са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ до момента на подаване на документите за стипендия;
 • имат СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ ОТ ПРЕДХОДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (летния на 2022-2023 г. и зимния на 2023-2024 г.) НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС!

Студентите от ПЪРВИ КУРС, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ИМАТ ПРАВО да кандидатстват за тази стипендия от летния (втори) семестър с успеха от зимния семестър, ако този успех е НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00, ако СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ ДО МОМЕНТА и ако се обучават в РЕДОВНА ФОРМА по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА.

От студентите, обучаващи се в МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД ПРИДОБИТО ДРУГО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВО на тази стипендия през летния (втори) семестър ИМАТ САМО ОНЕЗИ, които са в ПЪРВИ КУРС и които се обучават в РЕДОВНА ФОРМА по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА при среден успех от зимния семестър НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00 и при УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ВСИЧКИ ИЗПИТИ от началото на обучението до момента.

ВАЖНО! Студентите в магистърски програми СЛЕД ПРИДОБИТО ДРУГО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ от ВТОРИ КУРС НЯМАТ ПРАВО да кандидатстват за тази стипендия.

Относителният дял на стипендиите само по успех спрямо общия размер на стипендиите се определя от Комисията по стипендиите и се съгласува със Студентския съвет на ВТУ.

ВАЖНО! Наличието на среден семестриален успех от предходните два семестъра над „ДОБЪР“ 4.00 не гарантира получаването на тази стипендия, тъй като броят на отпусканите стипендии е по-малък от броя на студентите, отговарящи на условията. Поради тази причина е предвидено участие в класиране.

Класирането се извършва по низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра предвид броя на отпуснатите стипендии за съответния семестър при спазване на квоти по факултети и филиали, определени с решение на Комисията по стипендиите.

При еднакъв успех с последния класиран студент се класират всички със същия успех.

Подаването на документи се извършва чрез попълване на електронен формуляр, достъпът до който се осъществява чрез потребителското име и паролата за служебната поща с разширение @sd.uni-vt.bg на кандидатстващия студент след щракване върху линка за кандидатстване в края на съобщението за този вид стипендия (вж. по-долу).

ВАЖНО! Формулярът за стипендиите на общо основание – 1. САМО ПО УСПЕХ и 2. ПО УСПЕХ И ДОХОД, е ОБЩ! За кандидатстване и за двете стипендии в електронния формуляр на въпрос № 14 следва да се избере отговор УЧАСТВАМ И В ДВЕТЕ КЛАСИРАНИЯ.

Електронният формуляр допуска САМО ЕДНОКРАТНО попълване! След подаването му второ попълване няма да е възможно!

ВАЖНО! СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА за кандидатстване достъп до електронния формуляр няма да има и документи няма да се разглеждат!

Стипендията САМО ПО УСПЕХ е в размер на 140 лв. месечно при успех 6.00 и 120 лв. месечно при успех от 4.00 до 5.99, отпуска се поотделно за всеки учебен семестър и се изплаща в продължение на 5 месеца за всеки месец поотделно не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полага. Стипендията се изплаща по банкова сметка на студента, разкрита в избрана от него банка на територията на Република България. Данните за банковата сметка задължително се попълват от студента в електронния формуляр за кандидатстване.

СТИПЕНДИИ ПО УСПЕХ И ДОХОД

Стипендиите ПО УСПЕХ И ДОХОД се отпускат на български граждани и граждани на държави-членки на ЕС и на ЕИП, както и на чужденци, постоянно пребиваващи в Република България и приети за обучение по реда за българските граждани, които:

 • са ДЕЙСТВАЩИ студенти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца;
 • се обучават в РЕДОВНА форма на обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА;
 • са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ до момента на подаване на документите за стипендия;
 • имат СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ ОТ ПРЕДХОДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (летния на 2022-2023 г. и зимния на 2023-2024 г.) НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС!

Студентите от ПЪРВИ КУРС, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ИМАТ ПРАВО да кандидатстват за тази стипендия от летния (втори) семестър с успеха от зимния семестър, ако този успех Е НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00, ако СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО СИ ДО МОМЕНТА и ако се обучават в РЕДОВНА ФОРМА по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА.

От студентите, обучаващи се в МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД ПРИДОБИТО ДРУГО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВО на тази стипендия за летния (втори) семестър ИМАТ САМО ОНЕЗИ, които са в ПЪРВИ КУРС и които се обучават в РЕДОВНА ФОРМА по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА при среден успех от зимния семестър НЕ ПО-НИСЪК ОТ „ДОБЪР“ 4.00 и при УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ВСИЧКИ ИЗПИТИ от началото на обучението до момента.

ВАЖНО! Студентите в магистърски програми СЛЕД ПРИДОБИТО ДРУГО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ от ВТОРИ КУРС НЯМАТ ПРАВО да кандидатстват за тази стипендия.

ВАЖНО! При кандидатстването за стипендия ПО УСПЕХ И ДОХОД се прилагат документи, удостоверяващи СЕМЕЙНИЯ СТАТУС НА КАНДИДАТА и ДОХОДИТЕ на членовете на домакинството.

 1. Необходими ДОКУМЕНТИ ЗА СЕМЕЙНИЯ СТАТУС НА КАНДИДАТА
  • акт за сключен граждански брак – за студентските семейства и при повторен брак на родител;
  • акт за раждане на деца на студенти и за малолетни, неучещи братя и сестри;
  • за учещите братя и сестри – документ от съответното образователно учреждение за записан семестър (учебна година) в редовна форма на обучение, като при обучение в чужбина документите да са преведени на български език от лицензиран преводач;
  • при развод в семейството – бракоразводно решение с присъдени родителски права за студентите;
  • удостоверение за семейно положение за разведен родител (на когото са присъдени родителските права) и за неомъжена студентка майка, издадено от общинската администрация по постоянен адрес;
  • смъртен акт на починалия родител и удостоверение за наследници (валидно 6 месеца от издаването му);
  • удостоверение за наследници за овдовелите (валидно 6 месеца от смъртта на съпруга/та);
  • валидни решения за трайна нетрудоспособност (ТЕЛК);
  • други документи, с които кандидатът може безспорно да удостовери броя на членовете на семейството си.

 2. Необходими ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДИТЕ НА КАНДИДАТА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МУ
  • брутни работни заплати, включително обезщетенията за временна нетрудоспособност, изплатени от работодателя – удостоверяват се с документ от работодателя;
  • възнаграждения, получени по извънтрудови правоотношения (граждански договори) – удостоверяват се с документ от работодателя;
  • болнични (над 2 дни) – удостоверяват се с документ от НОИ;
  • пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с увреждания – удостоверяват се с документ от НОИ;
  • обезщетения за безработица – удостоверяват се с регистрация от Бюрото по труда и документ за получени обезщетения от НОИ;
  • социални помощи (добавки и помощи за деца) – удостоверяват се с документ от Регионална дирекция за социално подпомагане;
  • доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството), доходи от съдружие, доходи от наеми, издръжки, хонорари, търговия, занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни, доходи от продажба на селскостопанска продукция – удостоверяват се с декларация, съдържаща трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата, като подписът върху нея се заверява от нотариус. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността.
  • доходи на земеделските производители – удостоверяват се чрез декларация с нотариално заверен подпис, съдържаща трите имена на декларатора, размера на получения доход от земеделската продукция за 6 месеца назад (от 1 септември 2023 г. до 29 февруари 2024 г. помесечно), адрес за кореспонденция, както и документ за регистрация като земеделски производител. Когато не е реализиран доход от земеделски продукти, се декларира доходът, върху който са внесени осигурителни вноски.
  • остава в сила решението на Комисията по стипендиите от 15.04.2005 г. при подаване на документи за стипендии да не се приемат клетвени декларации, с които се декларира нулев доход на родител (и родители) за съответния 6-месечен период, с изключение на студентските семейства.

Забележка. БРУТЕН ДОХОД са всички суми преди намаляване с данъци и осигуровки, получени от студента и другите членове на семейството му за 6 месеца назад – от 1 септември 2023 г. до 29 февруари 2024 г. помесечно.

ВАЖНО! Наличието на среден семестриален успех от предходните два семестъра над „ДОБЪР“ 4.00 не гарантира получаването на тази стипендия, тъй като броят на отпусканите стипендии е по-малък от броя на студентите, отговарящи на условията. Поради тази причина е предвидено участие в класиране.

Класирането по успех и доход се извършва на квотен принцип по факултети въз основа на състезателен бал, образуван по следния алгоритъм: минималната работна заплата за страната към момента на кандидатстване се разделя на брутния месечен доход на член от семейството и към получения коефициент се прибавя средният семестриален успех от предходните два семестъра.

При еднакъв бал с последния класиран студент се класират всички със същия бал.

Подаването на документи се извършва чрез попълване на електронен формуляр, достъпът до който се осъществява чрез потребителското име и паролата за служебната поща с разширение @sd.uni-vt.bg на кандидатстващия студент след щракване върху линка за кандидатстване в края на съобщението за този вид стипендия (вж. по-долу).

ВАЖНО! Формулярът за стипендиите на общо основание – 1. САМО ПО УСПЕХ и 2. ПО УСПЕХ И ДОХОД, е ОБЩ! За кандидатстване и за двете стипендии в електронния формуляр на въпрос № 14 следва да се избере отговор УЧАСТВАМ И В ДВЕТЕ КЛАСИРАНИЯ.

Електронният формуляр допуска САМО ЕДНОКРАТНО попълване! След подаването му второ попълване няма да е възможно!

Документите за семейния статус на кандидата и доходите на семейството му се прикачват сканирани в отлично качество (*pdf или изображение) като отговор на два от въпросите в електронния формуляр.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – от 22.03.2024 г. до 07.04.2024 г. включително.

ВАЖНО! СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА за кандидатстване достъп до електронния формуляр няма да има и документи няма да се разглеждат!

Стипендията по успех и доход е в размер на 140 лв. месечно при успех 6.00 и 120 лв. месечно при успех от 4.00 до 5.99, отпуска се поотделно за всеки учебен семестър и се изплаща в продължение на 5 месеца за всеки месец поотделно не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полага. Стипендията се изплаща по банкова сметка на студента, разкрита в избрана от него банка на територията на Република България. Данните за банковата сметка задължително се попълват от студента в електронния формуляр за кандидатстване.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ – 1. САМО ПО УСПЕХ И 2. ПО УСПЕХ И ДОХОД С ОБЩИЯ ФОРМУЛЯР ТУК

СПОДЕЛИ В