Студентски стипендии на ЕСФ

Уважаеми студенти,

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г.Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020


ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 27 ноември 2017 г. (понеделник)
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 27 ноември 2017 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 27 ноември 2017 г.
Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2017/2018 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 5 декември 2017 г.
Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 15 декември 2017 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 14 януари 2018 г.  (неделя)
23:59 часа
Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 май 2017 г.) и съпътстващите ги документи 17 януари 2018 г. (сряда), според работното време на висшето училище
Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 26 януари 2018 г.
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 29-31 януари 2018 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 5 февруари 2018 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 8 февруари 2018 г. (четвъртък)
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 13 февруари 2018 г. (вторник) 23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 16 февруари 2018 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за зимния семестър на учебната 2017/2018 година до 23 февруари 2018 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 9 март 2018 г. (петък)
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 20 март 2018 г.

 

СПОДЕЛИ В