Отлагане на процедурите по обявените конкурси за заемане на академични длъжности и публичните защити за придобиване на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките"

СПОДЕЛИ В