Търгове и конкурси

Oтдаване под наем на терен с площ от 200 кв. м., намиращ се на територията на ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН към ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков, 18 в сграда с идентификатор 56722.659.247

Терен с площ от 836 кв. м., намиращ се на територията на ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН към ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков, 18 в сграда с идентификатор 56722.659.247

Терен с площ от 846 кв. м., намиращ се на територията на ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН към ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков, 18 в сграда с идентификатор 56722.659.247

Терен с площ от 1035 кв. м., намиращ се на територията на ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН към ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков, 18 в сграда с идентификатор 56722.659.247

Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 23,31 (двадесет и три цяло и тридесет и една стотни) кв. м., находяща се на първи етаж в сграда „Учебни зали“, блок „А“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с административен адрес в гр. Велико Търново 5003, ул. „Теодосий Търновски“ № 2

Площадка за преместваем обект с полезна площ 56 кв. м. – пред сградата на Корпус – 4 изток, на ВТУ пред Фитнес клуб, попадащ в УПИ III, кв. 237 по ПУП на гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „арх. Георги Козарев“ № 1

Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв. м., с административен адрес в гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 1, находящ се в Корпус № 5 на Великотърновския университет, блок „Б“ (сграда за образование)

ЕДНОЕТАЖНА сграда (бившe кафе), до ФИИ

Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 16.00 (шестнадесет) кв. м., разположена на първи етаж в сградата на Факултет „Изобразително изкуство“ с идентификатор 10447.507.603.1 на ВТУ, попaдащ в УПИ I, кв. 75 по ПУП на гр. Велико Търново, сега с идентификатор 10447.507.603 с административен адрес ул. “Независимост” № 48

Площ от 5 (пет) кв. метра за поставяне, инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя вендинг машини за продажба на кафе и топли напитки и студени напитки, пакетирани храни и безалкохолни напитки, с административен адрес гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ № 18

Площ от 2.00 кв. м., част от предверие на партерен етаж в ляво от главния вход на сграда – Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за монтиране на терминално устройство /АТМ/, с административен адрес ул. Т. Търновски, 2

Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 16.00 (шестнадесет) кв. м., разположена на първи етаж в сградата на Факултет „Изобразително изкуство“ на гр. Велико Търново с административен адрес ул. Независимост, 48

Площ от 91,00 (деветдесет и един) квадратни метра разположена на южната фасада на сградата на Факултет изобразително изкуство

САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ “ФИТНЕС ЗАЛА”, разположен на първи етаж от източната част на сградата на Корпус 4 на Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”

ТЪРГ - площадка за монтаж на преместваем обект с обща площ 62 кв. м за търговска дейност, намираща се пред сградата на Корпус 5 на ВТУ

ТЪРГ – „БЮФЕТ – ЗАКУСКИ И СЕЗОННА ТЕРАСА“, гр. Велико Търново, ул. „Т. Търновски“ № 2, Ректорат

ТЪРГ - „КАФЕ И ЗАКУСКИ“ БЛОК А, гр. Велико Търново, ул. Т. Търновски, 2, Ректорат

ВТОРИ ТЪРГ - ПЛОЩАДКА ЗА МОНТАЖ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ С ОБЩА ПЛОЩ 70 КВ. М. НАМИРАЩ СЕ ПРЕД КОРПУС 4 НА ВТУ (БИВШ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ)

ТЪРГ - ПЛОЩАДКА ЗА МОНТАЖ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ С ОБЩА ПЛОЩ 70 КВ. М. НАМИРАЩ СЕ ПРЕД КОРПУС 4 НА ВТУ (БИВШ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ).

Недвижим имот с площ от 833 кв.м - ПК Плевен

СПОДЕЛИ В