Мисия и цели

Функционирането на Център по управление на качеството (ЦУК) във ВТУ е резултат от натрупания опит на Великотърновския университет по внедряване, поддържане, развиване и усъвършенстване на Системата за управление на качество. Университетът е сертифициран по международен стандарт БДС EN ISO 9001:2000 през 2004 г., а следващата версия на БДС EN ISO 9001:2008 е приложима от 2009 г. Поддържането и усъвършенстването на качеството, защитаването на сертификат от всяка последваща версия на международния стандарт БДС EN ISO 9001 е част от мисията на Университета и мисия на ЦУК. С дейността си ЦУК подпомага академичното ръководство да поддържа и подобрява качеството, съгласно целите и задачите, заложени в Политиката по качеството на Университета.

Мисия на ЦУК е да оценява и да развива качеството във всички образователно-квалификационни и научни степени и форми на обучение, съгласно изискванията на функциониращата система за управление на БДС EN ISO 9001:2015. Качеството е устойчивост в развитието и гаранция за кандидат-студенти и потребители на кадри, че Великотърновският университет е и ще продължава да бъде: водещ, търсещ, утвърден.

Основната цел на дейността на Центъра по управление на качеството е да допринася за постоянното подобряване на качеството на обучение във ВТУ.

Спомагателни подцели на ЦУК:

  • Да предоставя надеждни данни на заинтересованите страни във връзка със Системата за управление на качеството във ВТУ.

  • Да подпомага вземането на управленските решения в Университета във всички области, свързани с предоставянето на образователни услуги с високо качество.

  • Да отразява коректно гледните точки на всички участници в процеса на обучение, тъй като той е взаимодействие на различни заинтересовани страни.

  • Да поддържа ефективното функциониране на Системата за управление на качеството.

  • Да провежда успешно планираните акредитации и следакредитационно наблюдение и контрол.

  • Да създаде система за повишаване на рейтинговите показатели на професионалните направления и на Университета.

  • Успешно да изпълнява Стратегията за развитие на Университета и на Политиката по качеството.

В хода на установяване на Центъра и при отделните етапи от неговото развитие се определят специфични цели и се възлагат конкретни задачи за постигането им в краткосрочен и средносрочен времеви период.

 

СПОДЕЛИ В