Обхват на Системата за управление на качеството във ВТУ

Обхватът на Системата за управление на качеството във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ включва: образователна, научноизследователска, художественотворческа, изпълнителска и спортна дейност в предлаганите за обучение области на висше образование и професионални направления, в образователно-квалификационните степени – професионален бакалавър, бакалавър и магистър, в образователната и научна степен „доктор” и повишаване квалификацията на специалисти с висше образование.

В обхвата се включват дейности и процеси, свързани с обучението в областта на висшето образование в широк кръг от програми в шест области на висшето образование, както следва: Педагогически науки; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Изкуства; Сигурност и отбрана.

 

 

СПОДЕЛИ В