Политика по качеството

Политика по качеството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

1. Повишаване на конкурентоспособността на Университета, на академичния състав и на възпитаниците като проактивни, иновативни и мотивирани специалисти чрез дейностите в Системата за управление на качеството във ВТУ.
2. Удовлетворяване изискванията на пазара на труда и предоставяне на образователен и научен продукт на високо интелектуално равнище.
3. Стимулиране на креативността, творчеството и развиване потенциала на академичния състав.
4. Ориентираност на ВТУ към заинтересованите страни от външната /кандидат-студенти; чуждестранни кандидат-студенти; възпитаници; органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власти; органи на местната власт; партньорски университети от страни в ЕС и извън него; научни институти в България и в чужбина; външни доставчици; неправителствени организации; работодатели от частния сектор/ и вътрешната /студенти, докторанти и специализанти; омбудсман на ВТУ; преподаватели; административен персонал; подпомагащ персонал/ среда на Университета.
5. Разработване на учебни планове и програми с участие на представители на студентите, потребителите на кадри и специалисти от практиката.
6. Насърчаване на проектни дейности между академичната общност и потребителите на кадри.
7. Насърчаване на студентски активности чрез аудиторна, извънаудиторна дейност на студенти и преподаватели /клубове, творчески групи и други форми/, социална отговорност и доброволчество.
8. Мониторинг на Системата за управление на качеството във ВТУ с участие на представители на студентите и потребители на кадри.
Академичното ръководство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ декларира пред държавата, обществото, студентите, докторантите и работодателите, че негова основна грижа и цел е постигането и поддържането на високо качество на подготовка на студентите, докторантите и специализантите в постоянно съответствие с:
  • Нарастващата конкурентоспособност на висшето образование и икономиката на знанието в европейски и глобален контекст;
  • Предизвикателствата на практиката;
  • Тенденциите на интелектуалния пазар и пазара на труда по предмета на дейност на Университета;
  • Индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните;
  • Динамиката на науката, културата и изкуството.
Политиката по качеството е част от стратегическото управление на ръководството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е публично оповестена, известна е на цялата организация и на заинтересованите страни.

 

СПОДЕЛИ В