Управление на риска

През 2016 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ получи международно признат сертификат, удостоверяващ качеството на образователния продукт и сертификат от международната мрежа IQNet /International Certification Network/.
Стандартът ISO 9001:2015 е съставен, както и повечето други стандарти за системи за управление, с унифицирана структура, позволяваща естествено и лесно съчетаване на управлението на качеството с управление в другите му аспекти, една от които е и управлението на риска. Новата версия на ISO 9001 изисква да се оценят факторите, които влияят на способността на организацията да постига своите цели, и да определят риска и възможностите. С цел установяване степента на съответствие на Системата спрямо изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 във Великотърновския университет беше разработена и приета на заседание на Университетската комисия по управление на качеството и акредитация /УКУКА/ Процедура „Идентификация и оценка на рискове и възможности, свързани с качеството/приета с протокол № 2/9.03.3016 г. и изм.  и доп. с протокол №6/20.10.2016 г./. Тя регламентира процесите по идентифициране, анализ, оценяване, въздействие, контрол и мониторинг върху риска в Системата за управление на качеството във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Процедурата е разработена в контекста на Стратегия за управление на риска във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е свързана с реализиране на Политиката по качество на Университета.   
 
Област на приложение
Дейностите по управление на риска във всички негови аспекти – уточняване на контекста, идентифициране, анализ, оценка и третиране, както и възможностите, свързани с качеството, се изпълняват от УКУКА и заинтересованите звена.
 
Отговорности
Ръководителите на всички структурни звена във ВТУ, имащи отношение към Системата за управление на качеството, носят функционална отговорност за идентифициране на риска относно качеството в съответното звено, за предприемане на действия за овладяването на риска в рамките на тяхната компетентност и за откриване на възможности.
 
Описание
Чрез прилагането на тази процедура се идентифицират и оценяват съществуващите рискове и предпоставените от тях заплахи и възможности пред образователните, научноизследователските, спортните и художественотворческите услуги, продукти и процеси, предмет на основна дейност на Великотърновския университет като образователна институция. Приложението на процедурата е свързано с постигане на целите и изпълняване на дейностите по:
  • Установяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни и отчитането на въздействието им като рисков фактор върху СУК на Университета.
  • Планиране и прилагане на дейности по отношение на преодоляване на съществуващ риск, превенция на потенциален риск в цялата СУК, като в риска се разпознават възможности за развитие и усъвършенстване на качеството.
СПОДЕЛИ В