Специалности

В Педагогически колеж - Плевен се провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по следните специалности:

·         НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

·         НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

·         ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Срок на обучение: три години (шест семестъра)

Форма на обучение: редовна

 

Съдържание на обучението:

Обучението в трите специалности включва задълбочена теоретическа и практическа подготовка, осигуряваща фундаментални знания от областта на педагогиката и психологията, както и методически умения и компетентности, необходими за успешна професионална реализация в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

 

Възможности за реализация:

Завършилите специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА придобиват образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и професионална квалификация начален учител, която им осигурява реализация на длъжност:

·         учител в начален етап на основното образование (IIV клас)

 

Завършилите специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК придобиват образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и професионална квалификация начален учител и начален учител по английски език, която им осигурява реализация на длъжности:

·         учител в начален етап на основното образование (IIV клас)

·         учител по чужд (английски) език в начален етап на основното образование

·         преподавател по чужд (английски) език в извънкласни и извънучилищни дейности

 

Завършилите специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК придобиват образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и професионална квалификация детски учител и детски учител по английски език, която им осигурява реализация на длъжности:

·         учител в детска градина

·         учител по чужд (английски) език в детска градина

·         преподавател по чужд (английски) език в извънкласни и извънучилищни дейности

 

СПОДЕЛИ В