Докторанти

Георги Петков Христов

D1506@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Онтология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Анна Маринова Иванова
тема: "Проблемът за менталната каузалност (Онтологичен анализ)"

Християна Александрова Димитрова

D1425@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Онтология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Анна Маринова Иванова
тема: "Метафизика на познанието"

Кристина Красимирова Георгиева

D1424@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Философия на правото и политиката
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
тема: "Кризата на съвременната либерална демокрация"

Мариана Павлова Йончева

D1368@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на философията
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Георги Стоянов Белогашев
тема: "Спиридон Казанджиев - философ и изследовател на българската култура и историческа съдба"

Димитрина Йорданова Благоева

D1291@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на философията
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
тема: "Влияние на социално-политически фактори върху правораздавателната дейност (философско-правен анализ на българския опит)"

Дарина Красимирова Илиева

D1294@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Философия на правото и политиката
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
тема: "Социално-политически измерения на диалога"
СПОДЕЛИ В