Докторанти

Яна Тодорова Цанева

D1483@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Стойков Стоянов
тема: "Психологични модели за обучение на родители на деца със СОП"

Алекс Архангелов Петров

D1505@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Манол Николов Манолов
тема: "Крос-културален анализ на езиковото развитие при деца в ранна детска и предучилищна възраст в България и САЩ"

Лариса Стойкович Трайкоска


докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 17.06.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Милена Емилова Моцинова - Бръчкова
тема: "Емоционална регулация и самоувереност при юноши и младежи със социална тревожност"

Йетмира Фадил Милаку

D1562@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Даниела Христова Тасевска
тема: "Предиктори на проблемното поведение в юношеска възраст"

Юлия Олеговна Тимофеева

D1559@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Красимира Петрова Колева-Минева
тема: "Кроскултурално изследване на психосоциалната подкрепа за семейства, обгрижващи лица с неврологични заболявания от ранна детска възраст"

Георги Олегов Иванов

D1546@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
тема: "Групова психодинамика, мотивация и копинг стратегии при различни категории обучаеми във висши военни училища"

Теодора Петкова Петкова

D1558@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Обща психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Кирилов Иванов
тема: "Изследване на нагласите към деца с разстройства в развитието в НУВ в мултикултурни общности"

Любомир Пламенов Григоров

D1420@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. д-р Красимира Александрова Йонкова
тема: "Метаморфози на страха и самотата при работа в многонационални дипломатически мисии в условията на вражеска среда"

Галина Прокопова Прокопова

D1482@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Стойков Стоянов
тема: "Психодиагностичен инструментариум и методика за работа с деца със СОП в детската градина"

Марина Ивова Гинчева

D1504@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Манол Николов Манолов
тема: "Влиянието на преживяването на следродилната депресия върху ролите, идентичността и личността в български семейства"

Станислава Маринова Савова

D1419@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
тема: "Социалното влияние на лидерите от индивидуалните и колективни спортове"

Минчо Николаев Минчев

D1417@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Манол Николов Манолов
тема: "Влияние на социалнопсихологическите механизми върху професионалния избор"

Ивайло Димитров Цвятков

D1361@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Милена Емилова Моцинова - Бръчкова
тема: "Преодоляването на психофизиологични проблеми като фактор в процеса на обучение по медни духови музикални инструменти в СУВ"

Фики Йордана Гаспар

D1426@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Стойков Стоянов
тема: "Личностни черти, интелигентност, успех в училище и социално приемане в юношеска възраст"

Даниела Христова Малакова

D1421@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Стойков Стоянов
тема: "Взаимовръзка между познавателно развитие и социална подкрепа при деца в предучилищна възраст"

Дилян Тодоров Тотев

D1422@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Даниела Христова Тасевска
тема: "Модел за формиране на умения за емоционално разпознаване и изразяване за укрепване на социалните отношения на 4-6 годишното дете"

Бети Драган Кузмановска

D1415@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.07.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Милена Емилова Моцинова - Бръчкова
тема: "Психолого-педагогическо взаимодействие и професионални компетентности на учителите в сферата на предучилищното образование в Република Северна Македония "

Анета Петрова Йовева

D1264@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Обща психология
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. дн Манол Николов Манолов
тема: "Една интерпретация на перцепцията за времето"

Сердар Айдънов Сабриев

D1363@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална психология
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
тема: "Супервизията като психологическа подкрепа на работещите в сферата на социалните услуги"
СПОДЕЛИ В