Докторанти

Светослав Недялков Янков

D1338@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. д.ик.н. и д.п.н. Карим Фахир Наама
тема: "Световната икономика през 21-ви век - условия, тенденции, президвикателства. Способи за изследване на икономическото развитие и модели за прогнозиране"

Станислава Ставриева Александрова

D1339@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политическа икономия
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Иван Руменов Бянов
тема: "Влияние на финансовото подпомагане на Програма за развитие на селските райони върху заетостта в селското стопанство на България"

Йорданка Иванчева Антонова

D1440@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политическа икономия
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Цанко Илиев Стефанов
тема: "Макроикономическо въздействие на европейското финансиране върху развитието на регионите"

Александар Вуйца Крстевски

D1332@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Политическа икономия
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.09.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Цанко Илиев Стефанов
тема: Ефектът на заетостта и безработицата върху икономическото развитие
СПОДЕЛИ В