Докторанти

Светлана Огнянова Храброва

D1549@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Български език
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. д-р Мария Илиева Иванова
тема: Българският език в чуждоезикова среда - социолингвистични и социокултурни аспекти
СПОДЕЛИ В