Докторанти

Таня Стефанова Топалова

D1480@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Общо и сравнително езикознание /вкл. Съпоставително и балканско езикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика/
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.07.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Ценка Николова Иванова
тема: Италианско-български лексикално-семантични паралели

Антонина Иванова Иванова

D1402@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория и практика на превода
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 4 години
научен ръководител: доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова
тема: Съпоставителен анализ и превод на български и испански соматични фразеологични единици с компонент „глава“
СПОДЕЛИ В