Докторанти

Мартин Христов Ангелов

D1449@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория и практика на превода
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Ценка Николова Иванова
тема: Лингвокултурологични аспекти на превода в областта на туризма (български и корейски език)

Милена Николова Атанасова

D1367@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Общо и сравнително езикознание /вкл. Съпоставително и балканско езикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика/
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Цветомира Йорданова Пашова
тема: Употреба на отглаголното съществително в съвременния книжовен арабски език
СПОДЕЛИ В