Докторанти

Пенка Ангелова Минчева

D1521@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Изкуствознание и изобразително изкуство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Атанас Димитров Тотляков
тема: "Рисунка и пърформанс. Контактна зона между рисунката и пърформанса от гледна точка на фестивала "Процес – Пространство" 2003-2022 година"

Надежда Иванова Златкова

D1522@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Изкуствознание и изобразително изкуство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Костадин Георгиев Млячков
тема: "Влиянието на компютърните технологии върху различните форми на рисунъчни практики"

Дияна Николаева Чергиланова

D1456@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Изкуствознание и изобразително изкуство
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Деница Веселинова Янева
тема: "Стенописта като комуникативен инструмент в съвременната градска естетика на Велико Търново"
СПОДЕЛИ В