Докторанти

Росен Хинов Ангелов


докторска програма: Методика на обучението по математика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Иванка Минчева Георгиева
тема: "Оптимизиране на обучението на студенти, изучаващи училищен курс по геометрия чрез използване на GEOGEBRA"

Елена Димитрова Петрова


докторска програма: Методика на обучението по математика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Иванка Минчева Георгиева
тема: "Оптимизиране решаването на текстови задачи в обучението по математика в 4. клас чрез използване на електронни ресурси"

Калина Братанова Друмева

D1499@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по математика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова
тема: "STEM подходът в обучението по математика за развиване уменията на XXI век (прогимназиален етап на образование)"

Виолета Маринова Миткова

D1335@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по математика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
тема: "Съвременен дидактически модел за решаване на текстови задачи в обучението по математика в 5.-7. клас"
СПОДЕЛИ В