Докторанти

Анна Стоянова Вараджакова-Цанева

D1534@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Предучилищна педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Красимира Стефанова Петрова
тема: Алтернативни форми за личностно формиране на 6 - 7-годишни деца

Искра Йорданова Брождарова

D1535@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Предучилищна педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева
тема: Насърчаване на творческата активност на децата от предучилищна възраст в ателието по интереси

Надя Маринова Йорданова

D1531@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда"
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Петя Йорданова Караиванова
тема: Проекто-базиран модел за интегриране на здравно и екологично образование в обучението на 6 - 7-годишни деца

Калинка Димитрова Митова

D1532@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда"
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Светлана Петкова Ангелова
тема: Модел за формиране на компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда (върху примера на обучението по "Родинознание" и "Човекът и природата"
СПОДЕЛИ В