Докторанти

Светослав Даниелов Берчев

D1461@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Дияна Иванова Димитрова
тема: Оценка на ефективността на съвременните методи на обучение във висшето образование

Доника Сашова Божкова

D1463@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров
тема: Интегрирано обучение чрез добавена реалност в начален училищен етап - 2. клас

Деница Александрова Ценкова

D1436@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Модел на екипна работа за обучение и подкрепа на личностно развитие в ЦСОП

Виктория Ивайлова Иванова

D1437@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Георги Петров Георгиев
тема: Социалнопедагогическа подкрепа на деца, жертви на насилие, жертви на експлоатация и деца в конфликт със закона

Свилена Стоянова Димитрова

D1438@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Силвия Иванова Тодорова
тема: Развиване на ключови умения на 21 век чрез STEAM подхода в начален етап

Илияна Илиева Бояджиева-Смит

D1416@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.11.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Антония Тонева Кръстева
тема: Технологичен модел за развитие на ученици с изявени таланти (3. - 4. клас)

Марианна Георгиос Дулгераки

D1411@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.05.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Теоретични и изследователски подходи при ограмотяването на деца със специфични нарушения на способността за учене

Василики Христос Папаниколау

D1410@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.05.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Невропсихологическо оценяване и интервенция при ученици със специфични нарушения на способността за учене

Олга Панайотис Константиниду

D1409@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.05.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Нов модел на интеркултурно образование, основано на културното многообразие в средното училище

Панайотис Хараламбос Скарас

D1412@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Специално образование за ученици със специални потребности (двигателни увреждания - нарушен слух). Преодоляване на бъдещите затруднения при интеграцията им в обществото и на пазара на труда

Георгиос Йоаннис Пантелакис

D1398@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.03.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева
тема: Възгледите на гръцките учители относно факторите за ефективно приобщаващо образование

Искра Божидарова Лечева-Бахчеванова

D1358@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Социалнопедагогическа подкрепа на лица с увреждания в социална услуга, предоставяща резидентни грижи

Албена Ивова Величкова

D1258@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Галя Йорданова Бонева
тема: Дизайн на обучителна програма за изънучилищни дейности с деца в риск

Йорданка Валентинова Великова

D1259@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Георги Петров Георгиев
тема: Социалнопедагогическото взаимодействие "дете-родител-специалист" при ранната интервенция на деца със затруднения в развитието

Павлина Крумова Петкова

D1260@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Георги Петров Георгиев
тема: Социалнопедагогическа работа с деца с девиантни прояви от ричкови етнически групи (5-8 клас)

Ейона Риза Теферичи

D1298@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2020 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Маринела Великова Михова
тема: Въздействието на комуникативните умения на учителя върху постиженията на учениците

Стиляна Руменова Каменова

D1389@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 2 години
научен ръководител: проф. дн Антония Тонева Кръстева
тема: Модел за формиране на комуникативна компетентност у второкласниците чрез интегративен подход
СПОДЕЛИ В