Докторанти

Илиянка Николаева Георгиева

D1547@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Силвия Иванова Тодорова
тема: Технологичен модел за конструиране (дизайн) на учебен курс във висшето образование

София Георгиос Нула

D1543@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.02.2024 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска
тема: Приобщаване, обучение и развитие на ученици със специални образователни потребности в прогимназиален етап на образованието

Мерин Джейлянова Ремзи

D1501@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Любомира Симеонова Попова
тема: Образователни технологии за развитие на комуникативна компетентност при двуезични ученици в прогиназиален етап

Петър Кирилов Жеков

D1503@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова
тема: Повишаване на учебните постижения на учениците от начален образователен етап чрез използване на дигитални ресурси

Мария Ивайлова Димитрова

D1528@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на педагогиката и българското образование
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева
тема: Обществени форми на грижа в ранното детство (XIX - първата половина на XX век)

Десислава Христова Христова

D1529@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска
тема: Ресурсно подпомагане на деца и ученици с нарушения от аутистичния спектър

Десислава Мишева Николова

D1530@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Езиково-говорна терапия при деца с Детска церебрална парализа (ДЦП)

Йоанна Симова Симеонова

D1533@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Предучилищна педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Деляна Христова Чуховска
тема: Формиране на социолингвистична компетентност чрез разбота с художествена литература при 6 - 7-годишните деца

Румен Боянов Раев

D1475@sd.uni-vt.bg

докторска програма: История на педагогиката и българското образование
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.04.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Мариела Петкова Колева-Тодорова
тема: Професионалната подготовка на българския учител в периода от 1878 до 1944 г.

Светослав Даниелов Берчев

D1461@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Дияна Иванова Димитрова
тема: Оценка на ефективността на съвременните методи на обучение във висшето образование

Доника Сашова Божкова

D1463@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров
тема: Интегрирано обучение чрез добавена реалност в начален училищен етап - 2. клас

Деница Александрова Ценкова

D1436@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Модел на екипна работа за обучение и подкрепа на личностно развитие в ЦСОП

Виктория Ивайлова Иванова

D1437@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Георги Петров Георгиев
тема: Социалнопедагогическа подкрепа на деца, жертви на насилие, жертви на експлоатация и деца в конфликт със закона

Свилена Стоянова Димитрова

D1438@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Силвия Иванова Тодорова
тема: Развиване на ключови умения на 21 век чрез STEAM подхода в начален етап

Илияна Илиева Бояджиева-Смит

D1416@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.11.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Антония Тонева Кръстева
тема: Технологичен модел за развитие на ученици с изявени таланти (3. - 4. клас)

Василики Христос Папаниколау

D1410@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.05.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Невропсихологическо оценяване и интервенция при ученици със специфични нарушения на способността за учене

Олга Панайотис Константиниду

D1409@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.05.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Нов модел на интеркултурно образование, основано на културното многообразие в средното училище

Марианна Георгиос Дулгераки

D1411@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.05.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Теоретични и изследователски подходи при ограмотяването на деца със специфични нарушения на способността за учене

Панайотис Хараламбос Скарас

D1412@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.04.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Специално образование за ученици със специални потребности (двигателни увреждания - нарушен слух). Преодоляване на бъдещите затруднения при интеграцията им в обществото и на пазара на труда

Георгиос Йоаннис Пантелакис

D1398@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Специална педагогика
форма на обучение: Самостоятелна дата на зачисляване: 01.03.2022 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева
тема: Възгледите на гръцките учители относно факторите за ефективно приобщаващо образование

Искра Божидарова Лечева-Бахчеванова

D1358@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Социална педагогика
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
тема: Социалнопедагогическа подкрепа на лица с увреждания в социална услуга, предоставяща резидентни грижи
СПОДЕЛИ В