Вътрешни одити

Съгласно утвърдената Процедура по управление на качеството ПР 1-04 1 Вътрешни одити, основните цели на вътрешните одити са:
  • извършване проверка на съответствието и резултатността на Системата за управление на качеството във ВТУ с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015;
  • извършване проверка за ефикасността на функциониране и поддържане на Системата за управление на качеството във ВТУ.
Вътрешният одит се осъществява, съобразно утвърдена план-програма, в сферите: учебна дейност; научноизследователска дейност; художественотворческа, изпълнителска и спортна дейности; издателска дейност; проектна дейност; административна дейност, свързана с основните процеси.
Процедурата по вътрешен одит включва дейностите по: планиране, провеждане, документиране и оценка на резултатите от одита.
Процедурата се прилага във всички структурни звена на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, чиято дейност се включва в Системата за управление на качеството.
Докладът за одита се публикува във вътрешната информационна система на Университета, като се осигурява достъп само до получателите на документа.

СПОДЕЛИ В