Международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК

Научната конференция „Медии и комуникации на 21. век“, организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, е престижен академичен форум, който привлича изследователи от различни области на обществените комуникации и хуманитаристиката.

Конференцията възниква като национално научно събитие, което се провежда всяка година. Реализираните две издания – през есента на 2015 и 2016 г., обединяват преподаватели от Великотърновския университет, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и практици от сферата на комуникациите. В пленарните заседания се включват и студенти от ВТУ. Участниците дебатират върху актуални  проблеми и тенденции в медийния и социално-политическия живот.

В дискусионна атмосфера протичат и уъркшоповете, които срещат студенти от катедра „Журналистика и връзки  с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. „Кирил и Методий“ с утвърдени експерти в журналистическата професия и пиара. Проявите са  организирани в рамките на научното събитие.

Придобила популярност сред aкадемичната общност, от 2017 г. научната конференция „Медии и комуникации на 21. век“ прераства в международна и се нарежда сред значимите събития, които очертават нови изследователски перспективи в развитието на Филологическия факултет при Великотърновския университет.

СПОДЕЛИ В