Oценка на риска

Идентифициране, анализ и оценка на риска в Системата за управление на качеството през учебната 2016/2017 година се извърши на ниво университет и на ниво структурни звена — факултети, филиал и колеж.
На ниво университет оценка дадоха членовете на Университетската комисия по управление на качеството и акредитацията, а по структурни звена в качеството на експерти бяха привлечени членове на Факултетските, Филиалната и Колежанската комисии по управление на качеството и акредитация и техните подкомисии, декани, заместник-декани на факултети, директори, както и други компетентни лица, които бяха предложени от съответните структурни звена и включени в ректорска заповед РД-10-1670/31.10.2016 г.
Изчисляването на степента на риска на ниво структурни звена се осъществи чрез оценки за релевантност по тристепенна скала – ниска, средна и висока – показваща доколко съответният фактор е обвързан с просперитета на основното звено. Експертите отчетоха, по тяхно собствено мнение, доколко неблагополучията и проблематичността при всеки от посочените рискови фактори, се явяват предпоставка за настъпване на съществени неблагополучия, в рамките на конкретното звено. Докладите на структурните звена с резултатите от проведената оценка на риска бяха гласувани на Факултететни, Програмен и Колежански съвети и депозирани в ЦУК.
Идентификацията на риска на ниво университет се осъществи чрез събиране на данни от експерти, членове на УКУКА, за влиянието и вероятността на 10 рискови фактора върху 14 рискови процеса.
Целта на оценяването на ниво университет от членове на УКУКА бе да се отчете възможността за евентуално възникване на събития, обуславящи неблагополучия и проблематичност при съответния рисков фактор, отнесено към прогностичния хоризонт. Експертите имаха задача да поставят количествена оценка за измерваните „влияние“ и "вероятност" в три степени ("ниска", "средна" или "висока"), отчитайки по тяхно собствено мнение доколко е правдоподобна хипотезата за поява на такива събития. Съгласно процедурата, екипът на ЦУК обобщи в доклад резултатите, направи съответните изводи и набеляза мерки за регулиране и понижаване на риска в Системата за управление на качеството във Великотърновския университет, както и за ползването на ниската степен на риска при определени процеси и фактори като възможност за просперитета на Университета.

 

СПОДЕЛИ В