За катедрата

Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ е създадена с решение на Академическия съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 23 септември 2013 г. след разделянето на катедра „Библиотекознание и масови комуникации“ на Стопанския факултет. От 17 февруари 2014 г. е структурно звено на Филологическия факултет на ВТУ. Съгласно Решение на Академическия съвет на ВТУ № 11/16.09.2020 г., от 1 октомври 2020 г. към състава отново се присъединява колегиумът по книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности.

Ръководители на катедрата са последователно проф. дфн Милко Петров (2013 - 2016), проф. д-р Илиана Павлова (2016 - 2023) и доц. д-р Десислава Андреева (от юни 2023 г.). Щатният състав включва 6 хабилитирани (1 професор и 5 доценти) и 4 нехабилитирани (главен асистент и асистент, доктор) преподаватели по основните и специализираните теоретични и практически дисциплини.

Катедрата осигурява обучение в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по две бакалавърски образователни програми („Журналистика“ и „Връзки с обществеността“), както и по програми в образователно-квалификационна степен „магистър“ („Медии и пиар комуникация“, „Комуникационен и библиотечен мениджмънт“, „Дигитални комуникации и медии“). Магистърската програма  „Дигитални комуникации и медии“ е съвместна образователна програма на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се реализира по проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Технически университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”.

Профилираното практическо обучение на студентите по телевизионна, радио- и прес журналистика се осъществява в специално оборудвана база.

Катедрата е организатор на международната научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“, посветена на модерните тенденции и актуалните теоретични и практически проблеми в областта на журналистиката, публичните комуникации и рекламата. За развитието на научното познание в сферата на медиите и комуникациите през новото хилядолетие допринася и научното рецензирано списание „Медии и комуникации на 21. век“, което излиза от 2017 г. в електронен и печатен формат.

СПОДЕЛИ В