График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - извънредна сесия от 08.02.2017 г. до 19.02.2017 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - извънредна сесия от 08.02.2017 г. до 19.02.2017 г.

Образователно – квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”:

специалност

 

дата

час

зала

Математика и информатика

Защита на дипломни работи

08.02.2017 г.

9.30

506, 3 корпус

Информатика

Защита на дипломни работи

09.02.2017 г.

9.30

306, 3 корпус

Компютърни науки

Защита на дипломни работи

09.02.2017 г.

9.30

306, 3 корпус

Книгоиздаване

Защита на дипломни работи

16.02.2017 г.

9.30

702, 3 корпус

Библиотечно-информационни дейности

Защита на дипломни работи

16.02.2017 г.

9.30

702, 3 корпус

 

 

Образователно – квалификационна степен “магистър”:

специалност

 

дата

час

зала

Информатика. Компютърна мултимедия

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Информатика. Мултимед. с-ми и техн. в образованието

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Защита на дипломни работи

10.02.2017 г.

 

306, 3 корпус

Информатика. Информационни системи

Защита на дипломни работи

11.02.2017 г.

10.00

506, 3 корпус

Информатика. Защита на информацията

Защита на дипломни работи

15.02.2017 г.

14.00

402, 3 корпус

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Защита на дипломни работи

10.02.2017 г.

8.00

709, 5 корпус

 

 

До държавен изпит или защита на дипломна работа се ДОПУСКАТ студенти, които са:

            -положили успешно всички семестриални изпити;

            -изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план:

                        *Преддипломна педагогическа практика - за специалност “Математика и информатика”, образователно квалификационна степен “бакалавър”;

                        *Специализираща практика за специалностите “Информатика” и “Компютърни науки”, образователно квалификационна степен “бакалавър”;

                        *Професионална практика за специалностите “Информатика (ИС, КМ, МСТО, КМС, ЗИ”, “Компютърни науки. Пр.КН” и “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”, образователно квалификационна степен “магистър”;

            -представили квитанция за платена семестриална такса за ОКС “магистър” за 3 семестър (същото професионално направление) и 4 семестър (друго професионално направление);

 

Срокът за подаване на молби за допускане до защита на дипломни работи и държавни изпити е до 31.01.2017 г.

СПОДЕЛИ В