Шеста научно-практическа конференция на Педагогически колеж - Плевен

На 26 и 27 април 2024 г. Педагогически колеж - Плевен за шести път проведе годишната си научно-практическа конференция на тема „Актуални политики и практики в образованието“, която в Европейската година на уменията е под мотото „Преподаване и учене за развитие на умения за 21. век“.

В научния форум взеха участие университетски преподаватели от почти всички университети в България, които подготвят педагогически специалисти. Добри практики представиха и много учители – както от област Плевен, така и от образователни институции в различни райони на страната. Традиционно, по време на конференцията бе обособена и секция „Студентски и докторантски изследвания“, където с доклади участваха докторанти от Великотърновския университет, Софийския университет, Пловдивския университет, Югозападния университет, а така също и студенти на Педагогически колеж - Плевен. Повече от 80 бяха общо участниците в секционните заседания, а представените и публикувани в сборника от конференцията доклади са 72.

Пленарният доклад на конференцията бе изнесен от доц. д-р Анелия Рангелова – един от преподавателите на Педагогическия колеж с най-дълъг академичен опит и с принос към подготовката на поколения детски и начални учители. Акцент в него бе ролята на педагогическите специалисти и тяхната професионална ангажираност, за да се осигурят онези условия и среда, гарантиращи пълноценното личностно развитие на детето/ученика през 21. век.


СПОДЕЛИ В