Кръгла маса „Изкуство, творчество, възпитание. между четката и перото“ по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Пламен Легкоступ

С кръгла маса „ИЗКУСТВО, ТВОРЧЕСТВО, ВЪЗПИТАНИЕ. МЕЖДУ ЧЕТКАТА И ПЕРОТО“ катедра „Предучилищна педагогика“ отбеляза 65-годишнината на проф. д.п.н. Пламен Легкоступ. Организационният комитет избра формата на този форум, за да осигури креативно пространство за всички участници, които в своята професионална битност са имали привилегията и шанса да работят заедно с проф. Пламен Легкоступ и да споделят академични и лични успехи с един многолик майстор на четката и перото, уникален със своята експертиза на световноизвестен учен, преподавател, художник и общественик. Адмирации за постиженията Ви, ПРОФЕСОРЕ! Те са впечатляващи като съчетание на разнородни, многолики и многоаспектни полета за изява на възможности, защитени безапелационно в научната общност и в творческата колегия, признати и категорично разпознаваеми, приносни не само по съдържание и форма, но и като пример за достоен еталонен образец за следване, който вдъхновява с мащабността си и с импулсиращото съчетание на рационално и емоционално, запленяващо съмишленици и последователи.

Приветствия към проф. д.п.н. Легкоступ отправиха проф. д-р Маринела Михова – декан на Педагогическия факултет, проф. д-р Светослав Косев – декан на ФИИ, проф. дн Наталия Витанова – ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“, проф. дн Божидар Ангелов, проф. дн Маргарита Терзиева (от името на академичната общност на Университет „Асен Златаров“ – Бургас), проф. дн Венка Кутева-Цветкова, проф. д-р Рени Христова-Коцева. Поздравителни адреси до проф. Легкоступ изпратиха инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново и проф. д-р Димитър Димитров – ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

На форума бе представен сборникът „ИЗКУСТВО, ТВОРЧЕСТВО, ВЪЗПИТАНИЕ. МЕЖДУ ЧЕТКАТА И ПЕРОТО“ – едно уникално издание, резултат от съвместните усилия на утвърдени и млади учени и приятели на проф. Легкоступ. По предложение на Професора през месец декември 2023 г. Организационният комитет на кръглата маса в състав: председатели – проф.   д-р Маринела Михова и проф. д-р Петя Караиванова и членове – доц. д-р Деляна Чуховска, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Борислава Иванова, гл. ас.  д-р Галина Николова, гл. ас. д-р Десислава Попова, ас. д-р Йоанна Цанева и Ваня Райчева отправи покана към колеги от ВТУ и различни университети в страната за включване във форума с текстове, свързани с неговата тематична рамка. Отзоваха се 35 автори, които изпратиха свои разработки. Изданието бе подготвено благодарение на усърдната работа на редакционната колегия – проф. дн Лучия Ангелова и проф. д-р Петя Караиванова, на съставителите – проф. д-р Весела Гюрова и проф. д-р Рени Христова-Коцева, на рецензентите – проф. дн Божидар Ангелов и проф. д-р Димитър Гюров. В него са включени 28 научни статии и 2 студии. Техните автори са избрали различен вариант за изява – 27 от текстовете са самостоятелни, а 3 – в съавторство.

Книжното тяло е издадено в рамките на проект, съфинансиран от Програма „Култура“ на Община Велико Търново. Подготвено за печат и отпечатано в издателство „Фабер“. Дизайнът на корицата е на проф. д.п.н.Легкоступ. Коректор на изданието е д-р Люба Атанасова.

Академичният профил на авторите, чиито научни текстове са включени в съдържанието, е различен: 1 професор, член кореспондент, 9 професори, доктори на науките, 10 професори, 7 доценти, 4 главни асистенти, 2 асистент доктор и 2 докторанти. Всеки от текстовете е подчинен на концептуалната рамка, зададена чрез темата на кръглата маса, и съдържа оригинални приноси в науката, представяйки убедителни аргументи в подкрепа на научни идеи и тези, допълващи съществуващото знание за изкуството, творчеството и възпитанието – триадата, която фокусира вниманието на проф. Легкоступ и задава полето на неговите професионални и творчески интереси. Уникалното в тях е консолидирането на академичното и личното като открояване на научните, художественотворческите, административните и обществените постижения на Професора. Това им придава субективно ценен характер и ги прави вдъхновяващи за читателя, който чрез тях ще може да обогати своята професионална експертиза и да съпреживее енергията на съмишлието, инспирирана от вдъхновяващите срещи на всеки от нас с проф. Легкоступ – многоликия майстор на четката и перото.

Убедени сме, че сборникът ще провокира интереса на академичната ни общност и ще бъде полезен на студентите, на докторантите и на всички, които имат амбиции за професионално самоусъвършенстване в сферата на педагогическата теория и практика. Не се съмняваме, че той ще привлече вниманието на колегията и ще бъде оценен по достойнство като пример за иновативно издание с мисията да образова и вдъхновява.

Удовлетворени сме, че форумът се превърна в академичен празник на колегиалността и приятелството в общността, обединена от специалния повод на проф. Легкоступ. Благодарим на всички участници за съпричастието към него.

Пожелаваме на проф. Легкоступ здраве, нестихващо вдъхновение, успешни проекти и споделени радости от постиженията.

НА МНОГАЯ ЛЕТА, ПРОФЕСОРЕ!

05.04.2024 г.

СПОДЕЛИ В