Основна дейност

Дирекция „Магистърски програми“ е създадена като помощен оперативен орган към зам.-ректора по учебната дейност на основание чл. 24, ал. 1 от Правилника за работата на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с Решение  от заседание на АС от 20 март, 2017 г., т. 5.5.

Функцията на Дирекцията е да обхване и координира дейностите, свързани с магистърските програми във ВТУ. Произтичащите във връзка с това задачи включват:

  • Организиране и контролиране на дейностите, свързани с кандидатстването, приема, класирането и записването на новоприетите магистри;
  • Организиране и контролиране  на дейностите, свързани със семестриалните бюджети и бюджетите за държавните изпити;
  • Контролиране на дейностите, свързани с новите учебни планове за ОКС „магистър“;
  • Взима участие в мероприятия, свързани с обучението в ОКС „магистър“;
  • Изготвя статистическа информация и дава други сведения, свързани с организацията и дейността на магистърските програми.
СПОДЕЛИ В