Осмо национално ученическо състезание за философско есе

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет, обявява в началото на февруари 2024 г. Осмо Национално ученическо състезание за разработване на философско есе. То се посвещава на 300 годишнината от рождението на Имануел Кант (1724-1804).

Състезанието се провежда в три възрастови групи – 9-10 клас, 11 клас и 12 клас като оценките от него, приведени към шестобална система, ще може да се използват от абитуриентите от възрастовата група на 12 клас за кандидатстване в специалност „Философия“ на Философски факултет вместо оценката от ДЗИ по философия като за бала се взема по-високата. Специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ има повече от 30-годишна история с много постижения. Повече от 10 са нашите студенти, приети в последните години с оценки от Националното ученическо състезание за философско есе на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Предложените есета отново ще бъдат оценявани от компетентни комисии с участието на университетски преподаватели. Проверката е анонимна като след оценяване и класиране се разкрива информацията за авторите. Оценката е точкова (до 100 т.) и се формира от четири показателя Ще бъдат връчени по три награди-книги, а до 6 място и грамоти в трите възрастови групи. Грамоти за добрата си работа ще получат и учителите на отличените ученици до шесто място. Протоколите с приравнените към шестобална система оценки на класираните от първо до шесто място ще бъдат огласени на сайта ни. Сертификати за успешно представяне ще бъдат изпратени в РУО и училищата, за да могат учениците от по-малките възрастови групи да ги ползват за кандидатстване за стипендии и да оценят своята подготвеност, а тези от възрастовата група на 12 клас могат да ги приложат при подаване на кандидат-студентски документи във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за специалност „Философия“. Резултатите ще бъдат огласени на страницата до 13 май, а лауреатите ще бъдат поканени да представят своите есета на 14.11.2024 (Световен ден на философията) в специално заседание в хибриден формат (с използване на MS Teams или присъствено) на научната конференция на Философски факултет „Философия, наука, ценности“.

Най-добрите есета на лауреатите от трите възрастови групи и подбрани есета до шесто място ще бъдат публикувани в следващия том от нашата поредица „Философски предизвикателства“, който ще излезе с материали от конференцията.

Ученикът избира една от двете предложени теми за неговата възрастова група и развива есе върху философските аспекти на проблема. Есето трябва да отговаря на стандартните изисквания за философски жанр „ философско есе“:

 1. Да разпознава философски проблем и утвърждава основна теза;
 2. Да предлага аргументи в нейна защита;
 3. Да убеждава чрез красноречие и философска култура;
 4. Да съдържа оригинални идеи.

Технически изисквания:

 • Обем: до 3 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal
 • Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани.

ТЕМИ ЗА ЕСЕТА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-10 КЛАС

Красиво е това, което се познава без понятие като предмет на едно необходимо удоволствие.“

 • Имануел Кант

„Възвишено е това, което се харесва непосредствено чрез съпротивата си срещу интереса на сетивата.“

 • Имануел Кант

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11 КЛАС

Наш Дълг е да вършим според възможностите си Добро на Другите, все едно, дали ги обичаме или не.“

 • Имануел Кант

„Липсата на способност за съждение е собствено това, което се нарича глупост, и на такъв недостатък съвсем не може да се помогне.“

 • Имануел Кант

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12 КЛАС

„Културата е годността на едно разумно същество да си поставя цели по желание (следователно в своята свобода).“

 • Имануел Кант

„Правото на човека трябва да се смята за свято, колкото и голяма жертва да струва това за господстващата власт.“

 • Имануел Кант

Изпращане:

 • Есетата да бъдат изпращани на e-mail: philosophy_vtu@abv.bg  под формата на прикачен файл.
 • Всяко изпратено писмо да съдържа освен прикаченото есе и допълнителен файл със следната информация за участника:

Информация за участника:

Ученик………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Клас ………………, училище……………………………………………………………………..

адрес на училището…………………………………………………………………………….....

Учител………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)


Срок за изпращане на есетата: до 08.05.2024 г. 24,00 ч.

Катедра „Философски науки“
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В