ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Уважаеми колеги,

Съгласно действащия Закон за висшето образование всички студенти следва да заплатят семестриална такса за обучение през летния семестър на учебната 2023-2024 година в следните срокове:

  • задочна форма на обучение – до 20 януари;
  • дистанционна форма на обучение –  между 5 и 16 февруари;
  • редовна форма на обучение – до 25 февруари;
  • модулно обучение –  до 15 март.

При промяна на Закона за висшето образование ще бъде определен механизъм за възстановяване на внесените семестриални такси.

При незаплащане в посочените срокове на таксата за обучение студентът прекъсва обучението си за срок от един семестър, като невнесената такса остава дължима.

От ректорското ръководство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


СПОДЕЛИ В