Конкурс за финансиране на проекти

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


ОБЯВЯВА


КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНКАТА, ПЛАНИРАНЕТО, РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ


Заявките за участие в конкурса следва да се представят по електронен път в срок до 23:59 ч. на 10.02.2024 г. За целта ръководителите на научноизследователски или творчески колективи трябва да използват личните си профили в интернет страницата на университета http://my.uni-vt.bg/.

Заявките задължително трябва да отговарят на изискванията в Правилника за научноизследователската и художественотворческата дейност във ВТУ (приет с Решение на АС № 1/23.01.2017 г. и последно изменен и допълнен с Решения на АС № 12/18.09.2023 г.)

С предимство се финансират:

  • изследователски проекти, водещи до апробирани и внедрени научни резултати, както и такива, които са свързани с реализиране в практиката на авторски продукти;
  • проекти в чиито екипи участват млади учени.

Не е допустимо финансиране на едни и същи дейности едновременно от проектен бюджет и от Научния календар или Издателския план на ВТУ.

Проектите за организиране и провеждане на научни прояви следва да покриват и разходите за отпечатване на научния продукт от съответната проява.

Рецензирането и окончателното класиране на постъпилите заявки се организира от Конкурсна комисия, а резултатите се обявяват в сайта на ВТУ.

СПОДЕЛИ В