ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА

Квалификационната програма „Психология в образователната среда“ обхваща богат диапазон от познания, умения и компетентности, които са предназначени за по-широк кръг специалисти в сферата на образованието, разбирано не само като училище, но и като система от институции и услуги, насочена към образованието на деца в контекста на европейския принцип за обучение през целия живот. Условно съдържанието ? може да се представи в няколко аспекта. Първият е свързан с предоставяне на знания за базисните категории в психологията на образованието, а именно: педагогическа психология, личността на обучаемия и на обучителя, психология на развитието. Вторият аспект е ориентиран към формиране на умения за подпомагане на образователния процес като консултиране, социална работа с деца и лица в риск, психолого-педагогическа диагностика. Третият аспект е ориентиран към компетентности за директно взаимодействие между обучаеми, обучители и други фактори на образователната среда, каквито са комуникативните компетенции, социалната, педагогическата и психологическата подкрепа на хора в рискова ситуация, управлението на педагогическите институции, работата с родители и близки на обучаемите.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В