История, мисия и визия

Катедра „Продължаващо образование“ към Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ е правоприемник на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДEПОКПС), създаден като основно структурно звено на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през м. ноември 2016 г.

С разкриването на университетско звено, приело за своя мисия усъвършенстването, квалификацията и преквалификацията на педагогическите специалисти в страната и българската диаспора по света, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ инициира нов етап в своята образователната политика – политика в унисон с европейските и националните приоритети, един от които е учене през целия живот.

„Пионерите“ в изграждането на новата структура са:  проф. д-р Радослав Радев (директор от 2016 до 2019 г.), проф. д-р Даринка Гълъбова и проф. д-р Даниела Йорданова (зам.-директори), както и ръководителите на катедри – проф. дн Антония Кръстева, проф. дн Стела Дерменджиева и доц. д-р Виолета Георгиева (Стойчева).

Повишаването на качеството на образованието зависи от високите професионални компетентности на педагогическите специалисти, на които се разчита да реализират на практика образователните реформи. Съвременният учител е призван да ангажира учениците си в следването на индивидуална образователна траектория с мисъл за утрешния ден. Той е дизайнер на училищното ежедневие и като такъв трябва умело и с любов да разкрие смисъла на обучението за учениците, като неусетно ги подготвя за ролята им на зрели и отговорни възрастни хора. Смисълът от повишаване на учителската квалификация в динамичните проекции на образователната реалност концептуалният е безспорен.

В този контекст мисията на катедра „Продължаващо образование“ е да предлага иновативни образователни програми и да създава стимулираща среда за квалификация, продължаващо усъвършенстване и кариерно развитие на педагогическите специалисти. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ има дългогодишен опит в квалификационната дейност на учители, директори и други педагогически специалисти. Установени са трайни връзки с училищата и регионалните управления на образованието, като основната цел е безрезервно и ефективно да се подкрепят учителите.

Департамент „ПОДК“, и в частност катедра „Продължаващо образование“ към ВТУ, е Академически дом за обучение, провокирани размисли и разгорещени дебати, достъпен за педагогически специалисти от разнообразни професионални направления. В този Дом като професионална кауза се възприема предоставянето на ефективни форми за продължаващо образование и квалификация, които са функция от достиженията в различни научни области, както и от европейския и световен опит в цялата му сложност и многообразие; насърчаването на критическия обмен на креативни идеи между научните достижения и педагогическата реалност; утвърждаването на взаимовръзките „университет – класна стая“ и „класна стая – университет“.

Визията на катедра „Продължаващо образование“, която е приоритет от създаването на Департамента, е нейното утвърждаване като водещ център за иновации и върхови резултати в образованието и като академическо звено с висок престиж по отношение на  качеството на професионалната подкрепа, която се предоставя на педагогическите специалисти на регионално и национално ниво. Тази визия включва активно сътрудничество с професионални педагогически общности и с други заинтересовани страни. Тя органически съчетава по-дългосрочни цели и приоритети, както и конкретни дейности за тяхното реализиране

Основните дейности на академическия състав на катедра „Продължаващо образование“ са:

  • организиране, координиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти съобразно действащите нормативни актове и документите, издадени от Министерството на образованието, в т.ч. въвеждаща и продължаваща квалификация;
  • осигуряване на обучение за подготовка и за провеждане на изпитни процедури за присъждане на професионално-квалификационни степени на педагогическите специалисти с цел подпомагане на кариерното им развитие;
  • организиране и реализиране на научни форуми, стимулиращи публикационната активност и научното развитие на педагогическите специалисти;
  • осъществяване на национално и международно сътрудничество с цел организиране на обучения за професионално усъвършенстване и квалификация;
  • участие в национални и международни научни и образователни проекти;
  • провеждане на научни и на практикоприложни изследвания по актуални теми в образованието (напр. в тематични области като използване на нови технологии в образователния процес, STEM обучение, иновативни подходи в преподаването и оценяването на знанията и уменията на учениците, многоезичие и др.)
  • публикационна дейност (чрез сп. „Образование и квалификация“, специализирано електронно издание на Департамент „ПОДК“) за осигуряване на устойчив растеж в образованието чрез насърчаване и популяризиране на постиженията от теоретическите и приложните изследвания и иновациите в педагогическата практика.

СПОДЕЛИ В