Представяне на резултати от проект PROROK

На 23  ноември в Плевен се проведе Регионалният форум по предучилищно образование на тема  „Иновативните детски градини – традиция и иновации в действие“. Целта на форума е да се популяризират постигнатите качествени резултати от прилагането на иновативни програмни системи, педагогически модели и практики в детските градини. В събитието взеха участие повече от 50 представители на Министерство на образованието и науката, експерти от Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, директори на детски градини от петте области. По време на форума бяха представени резултати от проект на програма Еразъм плюс – „Programme for Professional Capacity Development for Early Childhood Education and Care (PROROK)“. Презентации за разпространение на резултатите от проекта бяха направени от участниците в проекта доц. д-р Емил Бузов, доц. д-р Росица Пенкова, гл. ас. д-р Христина Гергова от Педагогически колеж - Плевен и от г-жа Гергана Кръстева – директор на ДГ „Снежанка“. След презентациите се проведе дискусия относно значимостта на работата в областта на ранното детство и предучилищното образование, след което на участниците бяха връчени сертификати за участие.

On November 23, Pleven hosted the Regional Forum on Preschool Education on the theme "Innovative kindergartens - tradition and innovation in action. The purpose of the forum is to promote the quality results achieved from the implementation of innovative program systems, pedagogical models and practices in kindergartens. More than 50 representatives of the Ministry of Education, experts from Vidin, Vratsa, Lovech, Montana and Pleven, attended the event. During the forum, the results of an Erasmus Plus program project - "Programme for Professional Capacity Development for Early Childhood Education and Care (PROROK)" were presented. Participants in the project, assoc. prof. Emil Buzov, PhD, assoc. prof., made presentations for the dissemination of the results of the project Rositsa Penkova, PhD, chief assistant Hristina Gergova, PhD from College of pedagogy - Pleven and by Mrs. Gergana Krasteva - director of DG "Snezhanka". The presentations were followed by a discussion on the importance of work in the field of early childhood education and care, and participants were received certificates of participation.

СПОДЕЛИ В