Рейтинг 2023

Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на изданието на Рейтинговата системата на висшите училища в България (РСВУБ) за 2023 г.

Резултатите на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на тринадесетото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, оповестено на 1 декември 2023 година, са следните:

 • Второ място – 5 професионални направления
  • 1.1. Теория и управление на образованието
  • 1.2. Педагогика
  • 2.2. История и археология
  • 2.4. Религия и теология
  • 8.2. Изобразително изкуство

 • Трето място3 професионални направления
  • 1.3. Педагогика на обучението по...
  • 2.1. Филология
  • 2.3. Философия

 • Четвърто място – 2 професионални направления
  • 3.6. Право
  • 3.4. Социални дейности

 • Пето място – 3 професионални направления
  • 3.2. Психология
  • 3.3. Политически науки
  • 3.5. Обществени комуни­кации и информационни науки

 • Шесто място – 4 професионални направления
  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата
  • 4.4. Науки за земята
  • 4.6. Информатика и компютърни науки
  • 9.1. Национална сигурност

 • Седмо място – 1 професионално направление
  • 3.9. Туризъм

 • Единадесето място – 2 професионални направления
  • 3.7. Администрация и управление
  • 3.8. Икономика  

За първа година Великотърновският университет е включен в стандартизираната класация по професионално направление 9.1. Национална сигурност, като заема шесто място сред класираните 12 висши училища. В съответствие с методологията на рейтинговата система, професионално направление 4.5. Математика остава извън стандартизираната класация поради недостатъчен брой обучавани и завършили студенти.

ПЕТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДОБРЯВАТ КЛАСИРАНЕТО СИ в сравнение с изданието на РСВУБ за 2022 г.: Теория и управление на образованието (на второ от заеманото трето място); Изобразително изкуство (на второ от заеманото четвърто място); Право и Социални дейностина четвърто от пето място и  Информатика и компютърни наукина шесто от заеманото седмо място.

ДЕВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАЗВАТ СВОИТЕ ПОЗИЦИИ: Педагогика; История и археология;  Религия и теология; Филология; Психология; Политически науки; Обществени комуникации и информационни науки; Туризъм и Социология, антропология и науки за културата.

ПЕТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ОТСТЪПВАТ МЯСТОТО СИ: Педагогика на обучението по... – изместено с една точка разлика в оценката на трето от споделеното с направлението в ПУ „Паисий Хилендарски“ второ място; Философия – на трето място, като отстъпва второто на направлението в ЮЗУ „Неофит Рилски“, с две точки разлика в оценката; Науки за земята изместено от направлението в ШУ „Епископ Константин Преславски“ и Нов български университет на шесто от четвъртото място; Администрация и управление и Икономика, класиращи се на единадесето място от заеманите, съответно, девето и десето място.

СПОДЕЛИ В