Кръгла маса по проект "НИЕ и образователните иновации"

На 28 ноември 2023 г. се проведе заключителна кръгла маса по проект „НИЕ и образователните иновации“, който Педагогически колеж - Плевен реализира през настоящата календарна година със средства, осигурени от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Проектът има за цел да се проучат иновативни модели и практики в сферата на предучилищното и училищното образование с оглед обогатяване знанията и опита на студентите – бъдещи детски и начални учители относно иновациите и ролята им за повишаване качеството на обучението.

В продължение на почти десет месеца екипи от преподаватели и студенти проучваха и анализираха информация относно образователните иновации, които прилагат три детски градини и две училища на територията на град Плевен.

Резултатите от дейността на екипите бяха представени на Кръглата маса, която събра всички участници в проекта – преподавателите и студентите, представители на РУО - Плевен и на партньорските образователни институции. На форума екипите споделиха своите впечатления от наблюдаваните иновативни подходи, методи, форми на обучение и организация на работа в съответните училища и детски градини и предложиха препоръки, отнасящи се до актуализиране на учебната документация и учебното съдържание, респективно синхронизиране на професионалната подготовка на бъдещите учители с образователната реалност.

На всички участници в проекта бяха връчени сертификати за участие.

СПОДЕЛИ В