Mандат 2019–2023 г.

Председател:

Членове:

  1. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева, ръководител катедра “Алгебра и геометрия”;
  2. доц. д-р Любомир Янакиев Христов, ръководител катедра “Математически анализ и приложения”;
  3. доц. д-р Ивайло Петров Дончев, ръководител катедра “Информационни технологии”;
  4. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков, ръководител катедра “Компютърни системи и технологии”;
  5. Юри Стефанов Стойнов, представител на фирма “Селтис” ООД, гр. В. Търново;

Комисията е сформирана в съответствие с чл. 25 ал. 3 от Правила за разработване и утвърждаване на учебна документация  във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Критериите за институционална акредитация, приети от Акредитационния съвет на НАОА, на основание решение на факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-9 от 09.09.2019 г.) като помощен орган към факултетния съвет за мандат 2019 г. – 2023 г. Съставът й е допълнен с решение на факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-10 от 30.09.2019 г.) и променен с решение на факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-8 от 12.10.2020 г.)

Тя е с координиращи и контролни функции и наблюдава, анализира, оценява, актуализира и одобрява програмите за обучение в съответните професионални направления на факултета за образователно-квалификационните степени и за ОНС „доктор“, като следи и за съгласуване с други образователни програми (специалности), за наименования и разпределение на учебните дисциплини по семестри, хорариум, кредити и за преподавателската обезпеченост.

СПОДЕЛИ В