Списъчен състав на УКУКА, мандат 2019-2023г.

Председател на УКУКА:

Зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията

Членове:

проф. дин Милко Стоянов Палангурски

Зам.-ректор по научната дейност

проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

Зам.-ректор по международната дейност

проф. д-р Андрей Димов Андреев

Директор на Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

доц. д-р Владимир Иванов Донев

Председател на ФКУКА на Филологически факултет

проф. дн Теодора Михайлова Давидова

Председател на ФКУКА на Педагогически факултет

доц. д-р Милена Христова Йоргова

Председател на ФКУКА на Стопански факултет

доц. д-р Надежда Найденова Христова

Председател на ФКУКА на Исторически факултет

доц. д-р Йордан Стефанов Баланов

Председател на ФКУКА на Юридически факултет

доц. д-р Деница Веселинова Янева

Председател на ФКУКА на Факултет по изобразително изкуство

проф. д-р Магдалена Маринова Легкоступ

Председател на ФКУКА на Православен богословски факултет

доц. д-р Георги Стоянов Белогашев

Председател на ФКУКА на Философски факултет

доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

Председател на ФКУКА на Факултет Математика и информатика

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

Председател на ККУКА, Педагогически колеж, гр. Плевен

проф. д-р Димитър Петков Цветков

ФМИ, катедра "Математически анализ и приложения"

Силвия Емилова Николова

Офис-асистент във фирма Фантастик сървисес ООД

инж. Розалия Михайлова Личева

Началник на Регионално управление на образованието - В. Търново

проф. д-р Антон Веселинов Гецов

Директор на Център за квалификация

инж. Олег Янков Божанов

Помощник-ректор и Директор на Кариерния център

доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова

Директор на Център за дистанционно обучение

доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров

Директор на Университетски компютърно-информационен център

доц. д-р Петя Димитрова Събева

Директор на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС)

доц. д-р Весела Белчева Белчева

Директор на Департамента за езиково обучение

ас. д-р Анна Костадинова Целова

Председател на ФКУКА на Филиал Враца

Светлана Иванова Трифонова-Чернева

Началник отдел „Учебно-методичен“

Димитрина Кирилова Влайчева

Оперативен ръководител, Център по управление на качеството

Венелина Тодорова Тодорова

Експерт, Център по управление на качеството

ас. д-р Васил Бранков Милев

Експерт, Център по управление на качеството

Ирина Николаева Росенова

Представител на студентите

СПОДЕЛИ В