Акредитация

Във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" се провежда обучение по три професионални направления в образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация:

2.1. Филология

 • Получена акредитация на 16.07.2014 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,30 (девет цяло и тридесет стотни)
 • Получена акредитация на 22.04.2021 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,30 (девет цяло и тридесет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години

1.3. Педагогика на обучението по...

 • Получена акредитация на 21.07.2014 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,18 (девет цяло и осемнадесет стотни)
 • Получена акредитация на 08.03.2021 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,18 (девет цяло и осемнадесет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 • Получена акредитация на 15.12.2015 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,50 (осем цяло и петдесет стотни)
 • Получена акредитация на 29.04.2021 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,84 (осем цяло и осемдесет и четири стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Срок до...

Оценка

Професионално направление

Методика на обучението по чужд език

20.10.2022 г.

9,05

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по български език и литература

11.07.2023 г.

9,49

1.3 Педагогика на обучението по...

Българска литература

29.07.2026 г.

9,05

2.1 Филология

Теория на литературата

29.07.2026 г.

9,12

2.1 Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

29.07.2025 г.

8,95

2.1 Филология

Фолклористика /вкл.Български фолклор, славянски фолклор/

29.07.2025 г.

8,81

2.1 Филология

Общо и сравнително езикознание/вкл.Съпоставително и балканско eзикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика. Социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика

29.07.2026 г.

9,14

2.1 Филология

Теория и практика на превода

29.07.2025 г.

8,99

2.1 Филология

Български език

29.07.2026 г.

9,10

2.1 Филология

Славянски езици

29.07.2026 г.

9,11

2.1 Филология

Германски езици

29.07.2026 г.

9,16

2.1 Филология

СПОДЕЛИ В