Семестриални такси за учебната 2023 – 2024 година

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023–2024 ГОДИНА

Съгласно чл. 7, т. 7 и чл. 9, ал. 2, т. 6 от Правилника за устройство и дейността на Центъра за квалификация и Решение на Академическия съвет (Протокол № 7 от 13.06.2023 г., т. 6.1)

УТВЪРЖДАВАМ:

следните семестриални такси за обучение на специализанти в Центъра за квалификация за учебната 2023–2024 година


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА В ЛЕВОВЕ

I.

Задочна форма на обучение

I.1.

Адаптирано физическо възпитание

450,00

I.2.

Здравен мениджмънт

450,00

I.3.

Медиация и разрешаване на конфликти

450,00

I.4.

Международен туризъм

450,00

I.5.

Музеология и музейна квалификация

350,00

I.6.

Педагогическа психология

500,00

I.7.

Подготовка и редактиране на текстове

500,00

I.9.

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

500,00

I.8

Психология на здравето

500,00

I.10.

Ресурсен учител

550,00

I.11.

Стратегическо управление

450,00

I.12.

Туристическа анимация

450,00

I.13.

Учителска правоспособност

600,00

II.

Дистанционна форма на обучение

II.1.

Арттерапия и трудотерапия

550,00

II.2.

Библиотекознание и библиография

450,00

II.3.

Бизнес информационни технологии

500,00

II.4.

Информационен мениджмънт

500,00

II.5.

Информационна сигурност

550,00

II.6.

Консултативна психология

550,00

II.7.

Организационна психология

550,00

II.8.

Педагогическа психология

550,00

II.9.

Психология

600,00

II.10.

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции

550,00

II.11.

Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)

550,00

II.12.

Семейно консултиране

500,00

II.13.

Супервизия в помагащите професии

550,00

II.14.

Управление на образованието

500,00

II.15.

Учителска правоспособност

650,00

Таксата за кандидатстване за една специалност е 50 лв.

  1. За новоприетите специализанти семестриалните такси влизат в сила от учебната 2023–2024 година.
  2. Приетите през предходни години и прекъснали обучението си специализанти заплащат размер на семестриалната такса за текущата 2023–2024 учебна година.

Ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
проф. д-р Димитър Димитров

СПОДЕЛИ В