Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.

Проект: „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”

Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак

Проектът „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики” се изпълнява с финансова подкрепа в  размер на 85162,00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е провеждане на изследвания за причините,  следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието,  основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

Обосновка и резюме на проекта:

За първите 7 месеца на 2020 г. в България са налице 26 заглавия за домашно насилие, ангажирали медийния интерес само на една медия - Дарик Нюз. Те са с фокус върху тежкото физическо насилие,  което води до социалната представа, че домашното насилие е физически акт, упражняван от мъж върху жена или от възрастен към дете, без да се отчитат всичките му форми - психическо, икономическо, сексуално, емоционално. Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ работи по темата на регионално ниво от 2002 г. Средно годишно 50 жени и деца биват настанявани в Кризисен център - Силистра, още толкова пострадали търсят консултативна подкрепа.

Достигна се до извода, че са необходими законодателни промени и мерки за превенция на домашното насилие. Това провокира Сдружение „Екатерина Каравелова” и партньорът – Великотърновски университет да разработят настоящия проект.

Целта на проекта е насочена към изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола. Основните целеви групи  към които е насочена инициативата са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

Партньорството  между Великотърновски университет и Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, което е доставчик на социални услуги, е от огромно значение за реализацията на проекта, тъй като университета разполага с необходимия екип от научни работници, със знания и умения за извършване на научни изследвания и анализиране на резултатите от тях. Тези изследвания ще послужат за провеждане на информиран дебат насочен към промяна на националните политики. Ангажимент на ВТУ е и въвеждане на нов цикъл лекции „Психология на Българското семейство“ в учебната програма по „Етнопсихология“, с които ще се даде възможност на студентите да придобият умения за редуциране на погрешни възприятия за семейството и ограничаване на стереотипите, базирани на половото неравенство и насилието основано на пола.

Резултати:

 1. Изследване, визуализирано в монография, което съдържа данни и факти за насилието, основано на пола в българското семейство и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план.
 2. През учебната 2022/2023 г. се въведе нов цикъл лекции „Психология на българското семейство” в учебната програма по Етнопсихология към ВТУ, базирано на монографията.
 3.  „Хронологична карта на българското семейство“ с информация за историческото развитие на насилието в районите на България, използвана за определяне на 14 области с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор в които се извърши качествено изследване на домашното насилие и насилието основано на пола към настоящия момент.
 4. Количествено изследване на полово-ролевите стереотипи,  нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството.
 5. Включването на над 3500 лица в двете изследвания - постигната представителност на проучванията, резултатите от които са анализирани и използвани за основа при разработването на 2 бр. наръчници.
 6. Научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“ - Целта на коференцията бе да се представят изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, чрез промени в образователната система, системата на социалните услуги, полиция и правосъдие. Представените доклади (21 на брой) ще бъдат публикувани в сборник, посветен на конференцията.
 7. Провеждането на работна среща в Европейския парламент с комисия по правата на жените и равенството между половете (FEMM).

Предварителното проучване посочи, че в Комисията FEMM няма представителство на България, поради което не бе постигнато организирането на пряка среща. Това наложи изготвянето и изпращането по електронен път до членовете на комисията на писмо с информация за проекта и резултатите от проведените изследвания, както и конкретни предложения насочени към надграждане политиките и програмите на Европейско ниво, които да станат задължителни/препоръчителни за страните членки и в частност за България, касаещи дейности по: 

 • превенция на насилието, чрез:
  • работа в училищна и академична среда; обучения на специалисти от подкрепящите професии (полицаи, лекари, социални работници, психолози, адвокати, представители на съдебната власт);
  • провеждане на информационни и застъпнически кампании за промяна на нагласите и стереотипите, свързани с толериране на насилието;
  • създаване на училища за родители;
  • мерки за противодействие на хибридната война водена срещу правата на жените и децата (дезинформацията и троловете); създаване на специализирана интернет страница на европейско ниво за сигнали, предложения и препоръки, касаещи превенцията и борбата с домашното насилие и насилието, основано на пола.

 • подкрепа на пострадали и работа с извършители на насилие
  • политики, насочени към изграждане на мрежа от консултативни центрове, които да работят по специализирани програми с извършители и по програми за възстановяване с пострадали от домашно насилие;
  • дейности по обезпечаване функционирането на тези центрове и обучение на екипи за работа.

 • законодателни промени насочени към ограничаване на насилието и стимулиране на борбата с него – промени както в законодателството, касаещо конкретния проблем и наказателно правните институти, регламентиращи санкции при извършване на домашно насилие, така и законодателни промени, целящи подкрепа за пострадали и извършители (да преустановят насилието) – здравеопазване, образование, социална политика, включително подкрепа за бизнеса, подпомагащ пострадали от домашно насилие.

Осъществени бяха контакти с българските евродепутати които заявиха желание и готовност за среща с представители на екипа, работил по проекта:

 1. Радан Кънев (Европейската народна партия (християндемократи); Национална партия: Демократи за силна България) - заместник председател на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и член на Комисията по заетост и социални въпроси към Европейският парламент;
 2. Елена Йончева (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент; Национална партия: Българска социалистическа партия) – член на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и заместник председател на комисията по външните работи;
 3. Илхан Кючюк (група „Renew Europe“; Национална партия: Движение за права и свободи) – заместник председател на комисията по правни въпроси.

Сформирана бе делегация от 6 човека  пряко участвали в изпълнение на дейностите по проекта, която посети гр. Брюксел в периода 04-07.06.2023 г. и на 06.06.2023 г. бяха осъществени срещи с тримата евродепутати от българската квота. В рамките на тези срещи екипа представи резултатите по проекта и направи предложения за промяна в образователната и социалната политика в Европейския съюз и България за предотвратяване на насилието,  основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. На депутатите бе предоставена проект на декларация, с която да заявят своята готовност за работа в насока формиране на политики на Европейско и национално ниво за ограничаване на домашното насилие и насилието основано на пола, чрез провеждане на политики за превенция на насилието, подкрепа за пострадали, работа с извършители и законодателни промени насочени към ограничаване на насилието и стимулиране на борбата с него.

 1. Предстои до края на 2023 г. провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

На срещите ще бъде представен анализа от изследванията по проекта. С комисията по правни въпроси ще се обсъдят предложения за промяна в законодателството в контекста на  Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. На срещата с комисията по образованието ще се обсъдят предложения, свързани с политики, насочени към ранна и последваща превенция, чрез работа в училищна и университетска среда, която генерира бъдещото поколение. На срещата с социалната комисия ще се обсъдят предложения за промяна на политиките в социалната сфера. Основната цел на срещите е ограничаване на насилието и превенцията на формирането на „зловредни“ нагласи, които да бъдат причина за дискриминация, базирана на пола, респективно на домашното насилие.

След приключването на проекта в дългосрочен план се очаква инициирането на законодателни промени в България, и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие/насилието, основано на пола.

СПОДЕЛИ В