Сборник с доклади от научно-практическа конференция 2023

Връзка към Сборник с доклади от Пета научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Иновативни подходи и модели":

https://univt-my.sharepoint.com/personal/college_ts_uni-vt_bg/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=05f6d3963730e4a16bb05d1866c8a2d32&authkey=AdE2iNJVG8AxQl2L38q-0uE&e=9N0myB

СПОДЕЛИ В