Конкурс за студенти и докторанти „33 години факултет „Математика и информатика“ – история, настояще и бъдеще"

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


Деканата на ФМИ обявява конкурс на тема:
„33 години факултет „Математика и информатика“ – история, настояще и бъдеще“


Целта на конкурса е да се създаде рекламен продукт чрез целенасочено съчетание на естетично, убедително и атрактивно мултимедийно съдържание (анимация, презентация, видео, комбинация от няколко елемента и др.).

Крайният мултимедиен проект да представя историята, постиженията, настоящето и бъдещето на факултет Математика и информатика на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Да се насочи вниманието върху въздействието на крайния потребител чрез позитивна мултимедийна информация и послания.

Краен срок за предаване на проектите – 15 юни 2023 г.

Изисквания:

  • Продължителност 5-10 минути
  • Креативни идеи
  • Мултимедиен рекламен продукт за факултет „Математика и информатика“
  • Допускат се елементи на интерактивност
  • Форматът на проекта да позволява споделяне в социалните мрежи и сайта на ВТУ
  • Няма ограничения за технологичните средства

Участници: Студенти и докторанти от ВТУ, индивидуално или екип до трима члена.

Информация за историята на ФМИ, образователни програми, събития, снимки и др. могат да бъдат получени след 25 април 2023 г. от канцеларията на факултета.

Примерни технологични средства за изготвяне на Мултимедиен рекламен продукт: презентационни приложения, приложения за създаване на видео и анимация и др..

Очакваме Вашите креативни идеи за най-добрата реклама за факултет „Математика и информатика“!

Регистрацията ще бъде отворена за всички желаещи да се включат до 20 май 2023 г. като попълнят формуляр, който е достъпен от страницата на ФМИ - ТУК.

Проектите ще се приемат до 15 юни 2023 г. в деканата на ФМИ.

За повече информация във връзка с изпращането на крайния продукт, посетете деканата на ФМИ.

Награди:

  • Първа награда – Еднократна стипендия, осигурена от Студентски съвет
  • Втора награда – От Декана на ФМИ
СПОДЕЛИ В