Факултетска избирателна комисия 2023-2027

Състав на Факултетската избирателна комисия
мандат 2023 – 2027 г.

Председател:

  • доц. д-р Христина Атанасова Христова

Членове:

  1. проф. д-р Антония Веселинова Велкова – Гайдаржиева
  2. доц. д-р Даниела Божидарова Константинова
  3. доц. д-р Камен Димитров Димитров
  4. доц. д-р Верка Сашева Иванова
  5. ас. Таня Стефанова Топалова
  6. Борис Николаев Банчовски – студент

Резервни членове:

  1. доц. д-р Петя Цонева Иванова
  2. гл. ас. д-р Румен Пенчев Рикевски
  3. Елиза Ненкова Дякова - студент

Комисията е избрана с Решение на Факултетния съвет (Протокол № 7 от 7.02.2023 г.).

СПОДЕЛИ В