График за провеждане на частични избори за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
СТУДЕНТСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


Студентската избирателна комисия въз основа на решение на Управителен съвет на Студентски съвет от 20.03.2023 г., съгласно Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет определя настоящия

Г Р А Ф И К
за провеждане на частични избори за представители на студентите и докторантите в  Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”:

 1. Изборите се организират и провеждат съобразно следния график:
  • от 28 до 30 март 2023 г., от 10:00 до 15:00 ч. в кабинет 703 на Студентския съвет в 5 Корпус на ВТУ се приемат заявления по образец, утвърден от СИК, от кандидатите за участие в изборите за  представители на студентите и докторантите в Общото събрание.
   • Единствено кандидатите от Филиала в гр. Враца може да се кандидатират онлайн като изтеглят заявлението от сайта на университета, раздел Студентски съвет, попълнят го, сканират го и заедно с уверението ги изпратят от служебната си поща в office365 на СИК на имейл адрес: s.savet.univt@gmail.com.
   • На 31 март 2023 г., след приключване на приема на заявления, в сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет, се обявяват кандидатските листи, в които кандидатите са подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред.
   • Изборният ден започва в 09:00 часа и завършва в 16:00 часа на 04.04.2023 г. в сградите на университета, а също в сградата на Филиала във  Враца.

   Студентите и докторантите от Филологически факултет, Педагогически факултет, Факултет “Математика и информатика” и Исторически факултет гласуват в Аулата на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

   Студентите и докторантите от Филиала в гр. Враца гласуват в кабинет 108 в сградата на Филиала.

   • След края на изборния ден Студентската избирателна комисия обявява с решение изборните резултати. Списъкът с избраните кандидати се представя в Централната избирателна комисия и се обявява на уеб сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет.

 2. Да бъдат избирани и да избират имат право всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се извършва по факултети, като всеки факултет излъчва своите представители, съгласно установените квоти. Филиалът във Враца също излъчва своите представители, съгласно установените квоти.

Квотите по факултети са:
 • Педагогически факултет – 4 квоти
 • Филологически факултет – 3 квоти
 • Факултет “Математика и информатика” – 1 квота
 • Исторически факултет – 1 квота
 • Филиал гр. Враца – 1 квота


ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
за реда за провеждане на избори за представители на студентите и докторантите в  Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Тези правила са изготвени на основание чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 9 от Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет и са съгласувани с Централната избирателна комисия (ЦИК) с оглед изискването на чл. 9, ал. 2 от Правила за избор на органи за управление във ВТУ, приети с решение на Академичния съвет на 20.02.2023 г.

 • Чл. 1. Кандидатиране
  • (1) Кандидатите за участие в избори за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” трябва да имат статус на “действащи студенти и докторанти” съгласно параграф 4д, т. 5 от Допълнителни разпоредби на ЗВО.
  • (2) За да участва в изборите, кандидатът трябва да се регистрира чрез следните документи по образец, утвърден от Студентската избирателна комисия (СИК):
   1. Заявление, попълнено и подписано. Получава се от Студентската избирателна комисия в кабинет 703 на Студентския съвет в 5 Корпус на ВТУ.
   2. Уверение за доказване на студентски статус, издадено от Центъра за административно обслужване на студентите (Фронт офиси) и от Отдел “Докторанти” за докторантите.
  • (3) Документи за кандидатиране се приемат в кабинет 703 на Студентския съвет в 5 Корпус на ВТУ.
  • (4) Единствено кандидатите от Филиала в гр. Враца и Колежа в гр. Плевен може да се кандидатират онлайн като изтеглят заявлението от сайта на университета, раздел Студентски съвет, попълнят го, сканират го и заедно с уверението ги изпратят от служебната си поща в office365 на СИК на имейл адрес: s.savet.univt@gmail.com.
  • (5) След приключване на приема на заявления, в сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет, се обявяват кандидатските листи, в които кандидатите са подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред.

 • Чл. 2. Изборна процедура
  • (1) Изборният ден започва в 09:00 часа и завършва в 16:00 часа в сградите на университета, в обявени зали, а също в сградите на Филиала във Враца и Колежа в Плевен.
  • (2) Право на глас имат всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се извършва по факултети, като всеки факултет излъчва своите представители, съгласно установените квоти. Филиалът във Враца и Колежът в Плевен също излъчват своите представители, съгласно установените квоти.
  • (3) Провеждането на изборите по секции се ръководи от 3-членна секционна комисия от студенти и докторанти, определена с решение на Студентската избирателна комисия. На всяка от комисиите се предоставя разпечатка на всички студенти и докторанти, имащи право на глас за съответната секция. Гласуването става с предоставяне на лична карта за удостоверяване на самоличността, която веднага се връща на гласоподавателя. След упражняване правото на глас гласоподавателят се подписва в списъка на студентите и докторантите, предоставен от Център за административно обслужване на студенти.
  • (4) Всеки от кандидатите в листите има право на един застъпник, който следи за правилното провеждане на изборите и преброяването на гласовете. Името на застъпника се оповестява в заявлението на кандидата.
  • (5) След края на изборния ден Студентската избирателна комисия обявява с решение изборните резултати. Списъкът с избраните кандидати се представя в Централната избирателна комисия и се обявява на уеб сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет.

Студентската избирателна комисия носи цялата отговорност за организация и провеждане на изборите.

Централната избирателна комисия има право да наблюдава провеждането на изборите в изборния ден.

Цялата документация по организация и провеждане на изборите се архивира и се пази в архива на Студентската избирателна комисия.

В рамките на изборния ден не се допуска устна и писмена агитация в полза на кандидатите, както и политическа или административна намеса.

27.03.2023 г.
Студентска избирателна комисия:

 • Дейвид Ганчев
 • Ирина Росенова
 • Спартак Михайлов
СПОДЕЛИ В