Лаборатория за дигитални ресурси по история и археология

Лабораторията за дигитални ресурси по история и археология е създадена в резултат на осъществяването на Проект №BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

С Решения на АС № 10/04.07.2022 г., т. 5, е учреден Център за дигитализация и приложение на ГИС в историята, археологията и културно-историческото наследство към Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Към Центъра функционира Лаборатория за дигитални ресурси по история и археология (Чл. 4, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Центъра). Лабораторията организира своята работа съобразно Правилника за устройството и дейността на Центъра (Приложение № 2 към т. 5.2. от Решения на АС № 10/04.07.2022 г.).

  • Ръководител: проф. д-р Румен Янков
  • Контакти: r.yankov@ts.uni-vt.bg.

СПОДЕЛИ В