Лаборатория по национална сигурност

Лаборатория по национална сигурност е създадена по предложение на Факултетния съвет на Философски факултет (Протокол № 5/27.05.2020 г.).

Лаборатория по национална сигурност е с ъздадена по съвместен проект на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с „Фантастик Сървисис“ ЕООД. Лабораторията е с утвърден статут и план за дейност. Целта на лабораторията е да повишава практическите умения на студентите по време на учебния процес чрез сключване на договори с институциите от сектор „Сигурност“ за провеждане на учебни практики и стажове по професионалното направление с формулиран регламент за реализацията им сключване на договори с сферата на сигурността.

Ръководител-координатор:

  • доц. дн Георги Георгиев
  • Катедра „Национална сигурност“, каб. 523 
  • Контакти: g.a.georgiev@ts.uni-vt.bg
СПОДЕЛИ В