Протокол №3/08.09.2022 г.

Протокол
№ 3 / 08.09.2022 г.


Днес, 08 септември 2022 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-1436 / 30.08.2022 г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „главен асистент“, обявени в ДВ, бр. 52 от 05 юли 2022 г.

 1. Допуснат кандидат в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“:
  1. гл. ас. д-р Мария Йорданова Врачовска – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обращение, кредит и застраховка - Финанси), за нуждите на катедра „Финанси и счетоводство”;
 2. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“:
  1. д-р Тихомир Младенов Тонков – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова история на България), за нуждите на катедра „Нова и най-нова история на България“;
  2. ас. д-р Антон Дончев Маринов - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова история на България), за нуждите на катедра „Нова и най-нова история на България“;
  3. д-р Невена Стилиянова Неделчева-Иванова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на българските земи XV – XVII век), за нуждите на катедра „Стара и средновековна история“;
  4. ас. д-р Радимира Георгиева Йорданова – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Графичен дизайн и визуални комуникации), за нуждите на катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“;
  5. ас. д-р Стоян Илев Илев - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Живопис), за нуждите на катедра „Живопис“;
  6. ас. д-р Екатерина Лазаринова Иванова - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Рисуване), за нуждите на катедра „Рисуване“;
  7. ас. д-р Даниел Георгиев Иванов - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Стенопис), за нуждите на катедра „Стенопис“.

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В