Прием на документи за ПКС - 2024

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ" КЪМ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

уведомява, че
от 3 юни до 31 юли 2024 г.
приема документи за придобиване на ПЪРВА, ВТОРА, ЧЕТВЪРТА и ПЕТА професионално-квалификационна степен (ПКС)

За условията за придобиване на ПКС може да се информирате ТУК.

Документи ще се приемат на място и на хартиен носител чрез пощенска пратка (писмата трябва да бъдат изпратени с обратна разписка) или чрез куриерска служба на адрес:

  • Корпус 5. на ВТУ - ДПОДК
  • за Светлана Брайнова, тел. 0886174254
  • ул. „Христо Ботев“, №19
  • гр. Велико Търново, п.к. 5000

Необходимите документи за кандидатстване може да видите ТУК.

Всеки кандидат носи отговорност за достоверността на попълнените от него данни. При откриване на нередности, документите ще бъдат върнати. 

Документи извън посочения срок не се приемат.

При набиране на достатъчен брой кандидати, изпитни процедури за придобиване на 5. и 4. ПКС ще се проведат и във Филиала на Великотърновския университет в гр. Враца и в Педагогическия колеж на ВТУ в гр. Плевен.

ВАЖНО: Всяко копие на документ трябва да съдържа заверка „Вярно с оригинала“ и подпис на притежателя му.

Документите се подават след заплащане на таксата за съответната изпитна процедура по следната банкова сметка:

  • ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  • Уникредит Булбанк
  • IBAN: BG47UNCR70003124859656
  • BIC CODE: UNCRBGSF
  • Основание: Такса за придобиване на … ПКС

Плащанията може да се извършат чрез всяка банка, EasyPay или чрез електронно банкиране.

ПКС

ВИД ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА

ОБЩА ТАКСА

Пета ПКС

Устен изпит

Таксата включва подаване и регистрация на документи за пета ПКС; изпитна процедура / устен изпит пред комисия; издаване на Свидетелство за присъдена пета ПКС.

150 лв.

Пета ПКС – БЕЗ изпит по чл. 58, ал. 2 от Наредба № 15 на МОН

Кандидатстване по документи (с награди и грамоти на ученици; с договор на базови учители)

Таксата включва подаване и регистрация на документи за пета ПКС; разглеждане и валидиране на документите от комисия; издаване на Свидетелство за присъдена пета ПКС.

150 лв.

Четвърта ПКС

Писмен изпит

Таксата включва подаване и регистрация на документи за четвърта ПКС; изпитна процедура / писмен изпит пред комисия; издаване на Свидетелство за присъдена четвърта ПКС.

180 лв.

Трета ПКС

По документи след придобита едногодишна професионално-педагогическа специализация (съгласно чл. 60 от Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г.)

Таксата включва разглеждане и валидиране на документите от комисия; издаване на Свидетелство за присъдена трета ПКС.

100 лв.

Втора ПКС

Писмена разработка с диагностичен характер

Таксата включва подаване и регистрация на документи за втора ПКС; научно ръководство; рецензиране; защита пред изпитна комисия; издаване на Свидетелство за присъдена втора ПКС.

450 лв.

Първа ПКС

Писмена разработка с иновационен характер

Таксата включва подаване и регистрация на документи за първа ПКС; научно ръководство; рецензиране; защита пред изпитна комисия; издаване на Свидетелство за присъдена първа ПКС.

700 лв.

Първа ПКС по чл. 57, ал. 3 от Наредба № 15 на МОН

След придобита ОНС „доктор“ или „доктор на науките“

Таксата включва подаване и регистрация на документи за първа ПКС; разглеждане и валидиране на документите от комисия; издаване на Свидетелство за присъдена първа ПКС.

200 лв.

ВАЖНО: Участието в подготвителен курс НЕ Е условие за кандидатстване за ПКС към Департамент "ПОДК". Необходимо е кандидатът да представи удостоверение за завършен обучителен курс с необходимия брой кредити.

В съответствие с изискванията на Наредба № 15 на МОН изпитната сесия ще се проведе в периода 15 септември – 15 ноември 2024 г. Графикът на изпитите и защитите на писмените разработки ще бъде оповестен на сайта на Департамента през м. септември 2024 г. Те ще се провеждат в съботни и неделни дни.

Информация за изпитните процедури за придобиване на 4. и 5. ПКС, програмите и тематичните конспекти може да откриете ТУК.

За придобиване на 5. ПКС по чл. 58, ал. 2 на Наредба № 15 на МОН (без изпит, с награди на ученици и договори за базови учители) комисия ще разглежда подадените документи през м. септември 2024 г., след което кандидатите ще бъдат уведомени за решението на комисията. Тези, които не са одобрени, могат да се явят на изпит. 

Писмените разработки за 1. и 2. ПКС се изпращат на електронен носител по пощата, с обратна разписка или чрез куриер две седмици преди защитата.

ВАЖНО: Документи за прием по едногодишни професионално-педагогически специализации, които са основание за придобиване на 3. ПКС, се приемат два пъти годишно: от 8 януари до 16 февруари 2024 г. и от 1 октомври до 31 октомври 2024 г.

За информация

тел. : 0886 174 254

Светлана Брайнова, организатор учебен процес

СПОДЕЛИ В