Публично представяне на авторски книги

На 19 декември 2022 г. в Педагогически колеж - Плевен се състоя публично представяне на авторски книги на преподаватели от колежа, излезли от печат в периода 2019-2022 година. Резултатите от своята изследователска и научна дейност представиха шест преподаватели, които запознаха аудиторията със съдържанието на трудовете си и с идеите, които са провокирали и мотивирали тяхното създаване и публикуване:

Доц. дн Йосиф НуневПедагогическо взаимодействие в мултикултурна среда (2019, в съавторство); Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование (2020); Българските роми и образованието - минало, настояще, бъдеще (2021)

Доц. д-р Емил БузовМетодически проекции на обучението по конструиране, технологии и предприемачество и технологичната образователна среда в детската градина и началното училище (2020); Методика за прилагане на компетентности в обучението по конструиране, технологии и предприемачество в детската градина и началното училище (2022)

Доц. д-р Пенка МарчеваЗа някои аспекти на музикалнообразователния процес в българското училище - традиции и съвременност (2022)

Гл. ас. д-р Александър КръстевПриобщаваща интелигентност при педагогическите специалисти (2020)

Гл. ас. д-р Венцислав ПетровИнформационни технологии в музикалноисторическото познание (2022)

Гл. ас. д-р Христина ГерговаФормиране на правоговорна компетентност чрез обучението по български език и литература - деца роми, начално ограмотяване (2022)

Екземпляри от всички представени книги са предоставени в библиотеката на Педагогическия колеж за ползване от студенти, преподаватели и педагогически специалисти.

СПОДЕЛИ В