График за провеждане на държавни изпити извънредна сесия – февруари 2023 г.

За допълнителни подробности и повече информация вижте на страницата на съответния факултет


Специалности

ОКС

Държавни изпити по

Дата

Зала,
начален час

Исторически факултет

 • Етнология
 • География
 • Регионално развитие и геоикономика

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

14.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 9,30 ч.

 • История
 • Археология

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 9,30 ч.

 • Културен туризъм

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити-10,30 ч.

 • Педагогика на обучението по история и чужд език

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

16.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 9,30 ч

Писмен държавен изпит по чужд език

13.02.2023 г.

9 ч.

 • Педагогика на обучението по история и философия (ВТУ и Филиал Враца)

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

16.02.2023 г.

в Ректората

писмен - 9 ч.

защити – 9,30 ч

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по философия

06.02.2023 г.

в Корпус 5-зала 505

9 часа

Практико-приложен държавен изпит по философия

17.02.2023 г.

в Корпус 5-зала 508

10 часа

 • Педагогика на обучението по история и география

бакалавър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

16.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 9,30 ч

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по география

14.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 9,30 ч.

 • Етнология

магистър

Писмен държавен изпити защита на дипломни работи

14.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 9,30 ч.

 • География и икономика

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

14.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити-10,30 ч.

 • Регионално развитие

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

14.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 12 ч.

 • Археология

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 9,30 ч.

 • История. Българска история
 • Културно-историческо наследство в България и Русия

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити – 12 ч.

 • Обща история. Европ. цивилизация: антично и средновековно наследство

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити-10,30 ч.

 • Обща история. Нова и съвременна история на Европа
 • Културен туризъм

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

писмен – 9 ч.

защити – 11 ч.

 • Културно-историческо наследство. Културен туризъм

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

писмен – 9 ч.

защити-11,30 ч.

 • История и цивилизации
 • Гражданско образование
 • Педагогика на обучението по история

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

писмен - 9 ч.

защити-12,30 ч.

Педагогически факултет

 • Педагогика на обучението по музика
 • Ръководство на музикални състави

бакалавър

магистър

Писмен държавен изпит

06.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломни работи

06.02.2023 г.

10 ч.

 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Начална училищна педагогика и чужд език

бакалавър

Писмен държавен изпит

14.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломни работи

14.02.2023 г.

10 ч.

Писмен държавен изпит по чужд език

15.02.2023 г.

9 ч.

 • Предучилищна педагогика и логопедия
 • Предучилищна и начална уч. педагогика
 • Начална училищна педагогика и специална педагогика
 • Съвременни образователни технологии
 • Информационни и комуникационни технологии в началното училище
 • Информационни и комуникационни технологии в образованието
 • Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

бакалавър магистър

Писмен държавен изпит

14.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломни работи

14.02.2023 г.

10 ч.

 • Управление на образованието
 • Приобщаващо образование. Специална педагогика

магистър

Писмен държавен изпит

15.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломни работи

15.02.2023 г.

10 ч.

 • Английски език като чужд в началното училище

магистър

Писмен държавен изпит

15.02.2023 г.

9,30 ч.

Защита на дипломни работи

15.02.2023 г.

10 ч.

 • Социална педагогика
 • Социална работа с деца в риск
 • Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

бакалавър магистър

Писмен държавен изпит

17.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломни работи

17.02.2023 г.

онлайн, 10 ч.

 • Педагогика на деца със специални образователни потребности

магистър

Писмен държавен изпит

17.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломни работи

17.02.2023 г.

онлайн, 13 ч.

 • Педагогика на обучението по физическо възпитание
 • ПОФВ. Спортна педагогика
 • Физическо възпитание за деца и младежи със СОП

бакалавър магистър

Писмен държавен изпит

17.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломни работи

17.02.2023 г.

10 ч.

Православен богословски факултет

 • Всички специалности

бакалавър магистър

Писмен държавен изпити защита на дипломни работи

16.02.2023 г.

8,30 ч.

Стопански факултет

 • Всички специалности

бакалавър магистър

Писмен държавен изпит

17.02.2023 г.

присъствен

Защита на дипломни работи

17.02.2023 г.

онлайн, в Teams

Факултет "Математика и информатика"

 • Педагогика на обучението по математика и информатика
 • Информатика
 • Компютърни науки
 • Софтуерно инженерство

бакалавър

Държавен изпит

Защита на дипломни работи

07.02.2023 г.

9 часа

 • Математика

магистър

Държавен практико-приложен изпит по математика

13-14.01.23 г.  по график

10 часа

Държавен изпит

08.02.2023 г.

9 часа

Защита на дипломни работи

09.02.2023 г.

10 часа

 • Математика, информатика и информационни технологии

магистър

Държавен практико-приложен изпит по математика

12.01.2023 г.

10 часа

Държавен практико-приложен изпит по информатика и ИТ

10.01.2023 г.

10 часа

Държавен изпит

08.02.2023 г.

9 часа

Защита на дипломни работи

08.02.2023 г.

10 часа

 • Информатика и информационни технологии

магистър

Държавен практико-приложен изпит по информатика и ИТ

11.01.2023 г.

10 часа

Държавен изпит

08.02.2023 г.

9 часа

Защита на дипломни работи

09.02.2023 г.

10 часа

 • Уеб технологии и разработване на софтуер

магистър

Защита на дипломни работи

06.02.2023 г.

10 часа

 • Математически структури в информационната сигурност

магистър

Защита на дипломни работи

07.02.2023 г.

14 часа

 • Инф. Компютърна мултимедия
 • Инф. Корпоративни мрежови среди
 • КН. Приложни компютърни науки

магистър

Защита на дипломни работи

10.02.2023 г.

13 часа

Факултет по изобразително изкуство

 • Изящни изкуства – Графичен дизайн и визуални комуникации

бакалавър

магистър

Защита на дипломни работи

15.02.2023 г.

11 часа

ФИИ-зала 114

 • Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

магистър

Защита на дипломни работи

15.02.2023 г.

10 часа

ФИИ-зала 114

 • Модул за придобиване на ПК „учител“

Държавен практико-приложен изпит по изобразително изкуство

17.02.2023 г.

17 часа, онлайн, в Teams

Филологически факултет

 • Българска филология

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

08.02.2023 г.

9 ч.

 • Педагогика на обучението по български език и география

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

08.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по география

14.02.2023 г.

Писмен - 9 ч.

Защити – 9,30 ч

 • Педагогика на обучението по български език и история

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

08.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по история

16.02.2023 г.

Писмен - 9 ч.

Защити – 9,30 ч

 • Педагогика на обучението по български език и чужд език

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

08.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит по чужд език

13.02.2023 г.

9 ч.

 • Славистика

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език и литература

08.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит по руски език

13.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит по съответния славянски език

07.02.2023 г.

9 ч.

 • Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

бакалавър

Писмен държавен изпит по български език

08.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит английски език

13.02.2023 г.

9 ч.

 • Приложна лингвистика

бакалавър

Писмен държавен изпит по първи чужд език

07.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит по втори чужд език

13.02.2023 г.

9 ч.

 • Английска филология
 • Балканистика
 • Германистика
 • Романистика
 • Русистика

бакалавър

Писмен държавен изпит по първи чужд език

07.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит за профил „Втори чужд език"

13.02.2023 г.

9 ч.

 • Журналистика
 • Връзка с обществеността
 • Библиотечно-информационни дейности
 • Книгоиздаване

бакалавър

Писмен държавен изпит или защита на дипломни работи

15.02.2023 г.

9 ч.

 • Всички специалности

бакалавър

Защита на дипломни работи

17.02.2023 г.

9 ч.

 • Профил „Преводач“ в специалностите Английска филология, Германистика, Русистика, Романистика

бакалавър

Писмен държавен изпит

17.02.2023 г.

9 ч.

 • Транслатология с един чужд език
 • Транслатология със славянски или балкански език

магистър

Писмен държавен изпит по чужд език

07.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломна работи

17.02.2023 г.

9 ч.

 • Транслатология с два чужди езика

магистър

Писмен държавен изпит по първи чужд език

07.02.2023 г.

9 ч.

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи по втори чужд език

13.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломни работи по първи чужд език

17.02.2023 г.

9 ч.

 • Педагогика на обучението по български език и литература

магистър

Писмен държавен изпит по чужд език

08.02.2023 г.

9 ч.

Защита на дипломна работи

17.02.2023 г.

9 ч.

 • БИД. Комуникационен и библиотечен мениджмънт
 • Книга и реклама
 • Медии и пиар комуникация

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

15.02.2023 г.

9 ч.

 • АФ. Лингвистика и превод
 • Англицистика. Език-култура-литература
 • Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище
 • Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище
 • Българският език като втори език (преподаване на бълг.ез.  в чуждоез. среда и сред малцинствени общности)
 • Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове
 • Литература и култура
 • Психология на езиковата комуникация
 • Средновековна българска християнска култура

магистър

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

17.02.2023 г.

9 ч.

 • За придобиващите професионална квалификация „учител по чужд език“ или „учител по български език и литература“

бакалавър

магистър

Практико-приложен държавен изпит

10.02.2023 г.

Философски факултет

 • Психология

бакалавър

Писмен държавен изпит

10.02.2023 г.

К5-зала 400

9 часа

 • Проф. направление „Психология“ – всички специалности във ВТУ-В.Търново, Филиал-Враца и ПК-Плевен

магистър

Писмен държавен изпит

10.02.2023 г.

К5-зала БИЦ,

9 часа

Защита на дипломни работи

10.02.2023 г.

К5-зала 500

9 часа

 • Философия

бакалавър

магистър

Писмен държавен изпит

06.02.2023 г.

К5-зала 505

9 часа

Защита на дипломни работи

06.02.2023 г.

К5-зала 505

9 часа

Модул за придобиване на ПК „учител по философия“ – Държавен практико-приложен изпит

17.02.2023 г.

К5-зала 508

10 часа

 • Национална сигурност – всички специалности от професионалното направление

бакалавър

магистър

Писмен държавен изпит

07.02.2023 г.

К5-зала 500

9 часа

Защита на дипломни работи

07.02.2023 г.

К5-зала 523

9 часа

Филиал - Враца

 • Предучилищна и начална училищна педагогика

бакалавър

магистър

Писмен държавен изпит

14.02.2023 г.

Филиал-Враца

9 ч.

 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Начална училищна педагогика и чужд език

бакалавър

Писмен държавен изпит

14.02.2023 г.

Филиал-Враца

9 ч.

Писмен държавен изпит по английски език

15.02.2023 г.

Филиал-Враца

9 ч.

 • Социална педагогика

бакалавър

Писмен държавен изпит

17.02.2023 г.

Филиал-Враца

9 часа

Педагогически колеж - Плевен

 • Начална училищна педагогика

професионален бакалавър

Писмен държавен изпит

07.02.2023 г.

9 часа

Защита на дипломни работи

07.02.2023 г.

10 часа

 • Начална училищна педагогика и английски език
 • Предучилищна педагогика и английски език

професионален бакалавър

Писмен държавен изпит

07.02.2023 г.

9 часа

Защита на дипломни работи

07.02.2023 г.

10 часа

Писмен държавен изпит по английски език

14.02.2023 г.

9 часа


Студентите от Филиал-Враца по специалности, които не са включени в графика за Филиал-Враца, следва да се явяват на държавни изпити в съответните факултети във В.Търново.


Графикът е изготвен на 14.12.2022 г.

СПОДЕЛИ В